تفاوت میان نسخه‌های «مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ)»

چند فاصله را به نیم‌فاصله تغییر دادم و چند فعلِ مجعول «می‌باشد» را تصحیح کردم.
جز
(چند فاصله را به نیم‌فاصله تغییر دادم و چند فعلِ مجعول «می‌باشد» را تصحیح کردم.)
مقیاس هایمقیاس‌های بزرگ و کوچک {{به انگلیسی|long and short scales}} دو تا از چندین «سیستم نامگذاری اعداد بزرگ»، برای «اعداد صحیح که توانی از ده هستند»، می باشنداست. ویژگی این دو مقیاس آن است که «کلمات مشابه» دارای «معانی متفاوت» می باشندهستند.
 
تفاوت این دو مقیاس از این قرار است:
# مقیاس بزرگ (کشور های اروپایی، مثل فرانسوی زبان، اسپانیولی زبان--غیر از اسپانیولی با فرهنگ انگلیسی مثل مجمع الجزایر پورتوریکو) که بر اساس توانی از یک میلیون است.
 
قابل ذکر است که برای تمامی اعداد زیر هزار میلیون (<math><10^{9}</math>) این دو مقیاس یکسان می باشند،هستند، اما از هزار میلیون به بالا (<math>\geq 10^{9}</math>) این دو مقیاس جدا می شوند،می‌شوند، یعنی از کلمه ی یکسانی برای اعداد متفاوت استفادهاز میکلمه‌ای شود،یکسان استفاده می‌شود، و این موضوع می تواندمی‌تواند باعث فهم اشتباه شود.
 
تفاوت دو روش نام گذاری اروپایی و آمریکایی عمدتا به خاطر نظام مالی امریکا است. امروزه در اکثر کشورهای انگلیسی زبان از مقیاس کوچک استفاده می‌شود.
 
=== مقیاس بزرگ ===
هر عبارت جدید که بزرگتر از میلیون می باشد، یک میلیون برابر عبارت قبلی است. از این رو بیلیون (با پیشوند bi به معنی «دو») یعنی یک میلیون میلیون (<math>10^{12}</math>)، و تریلیون (با پیشوند tri یعنی «سه») یعنی یک میلیون بیلیون (<math>10^{18}</math>) و به همین صورت. در نتیجه، طبق یک قانون ریاضی در این مقیاس، «n یلیون» برابر عدد <math>10^{6n}</math> می باشداست.
 
== مثالی از تفاوت دو مقیاس ==
۳۸

ویرایش