تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تبارنامه خاندان یی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(ایجاد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
جز
 
{{chart|||||||||HEO||||||||||GOJ||||||Heu2|border=1|HEO=<small>1827–1849</small><br>'''[[هئونجونگ چوسان|هئون‌جونگ]]'''<br>1834–1849<sup>('''24''')</sup>|GOJ={{nowrap|<small>1852–1919</small><br>'''[[گوجونگ کره|گوجونگ]]''' <br />1863–1907<sup>('''26''')</sup>}}|Heu2=<small>1845-1912</small><br>[[شاهزادۀ سلطنتی هئونگ|شاهزاده<br /> هئونگ]]}}
{{chart||||||||||||||,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.||||!||border=1}}
{{chart|||||||||||||SUN2||GAN||UIM||DEO2||Yeo2|border=1|SUN2=<small>1874–1926</small><br>'''[[سانجونگسونجونگ کره|سان‌جونگسونجونگ]]''' <br>1907–1910<sup>('''27''')</sup><br>(1910-1926)|GAN=<small>1877–1955</small><br>[[شاهزادۀ سلطنتی اوی|شاهزاده <br />اوی‌هوا]]|UIM=<small>1897–1970</small><br>'''[[ولیعهد اوی‌مین|<small>ولیعهد</small><br />اوی‌مین]]<br> '''(1926-1970)<sup>('''28''')</sup><br>|DEO2=<small>1912–1989</small><br>[[دئوک‌هیه، شاهدخت کره|<small>شاهدخت</small><br />دئوک‌هیه]]|Yeo2=<small>1870-1917</small><br>[[یی جون‌یونگ|شاهزاده<br />یئونگ‌سئون]]}}
{{chart||,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|(||||!||||||||||border=1}}
{{chart|Geo||WU||HAE||GAP||Seo||HOE|||||||||border=1|Geo=<small>1909–1990</small><br>[[یی گئون]]|WU=<small>1912–1945</small><br>[[وو، شاهزاده کره|یی وو]]|HAE=<small>1919–</small><br>'''[[یی هائه‌وون]]'''<br><i>مورد اختلاف</i>|GAP=<small>1938–2014</small><br>یی گاپ|Seo=<small>1940-</small><br>'''[[شاهزاده یی سئوک|پادشاه یی سئوک]]'''<br>(2005- )<sup>'''(30)'''</sup>|HOE=<small>1931–2005</small><br>'''[[یی گو]]''' <br>(1970-2005)'''<sup>(29)</sup>'''}}