تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان کره»

جز
| ۲۶|| [[گوجونگ کره|گوجونگ]]|| ۱۸۵۲–۱۹۱۹|| از نسل [[اینجو چوسان|اینجو]] و فرزندخوانده [[چئولجونگ چوسان|چولجونگ]]|| ۱۸۶۳–۱۹۰۷
|-
| ۲۷||[[سانجونگسونجونگ کره|سجونگ دومسونجونگ]]|| ۱۸۴۷–۱۹۲۶|| پسر [[گوجونگ کره|گوجونگ]]|| ۱۹۰۷–۱۹۱۰
|}