تفاوت میان نسخه‌های «داستان اسباب‌بازی ۳»

 
== داستان ==
اندی دِیویس، ۱۷ ساله، کمتر از سه روز تا رفتن به دانشگاه فاصله دارد. اسباب بازی‌هایش، شاملدربارهٔ وودیآینده ونامعلومشان بازنگرانند. لایتاندی یر،،وودی دربارهٔرا آیندهانتخاب نامعلومشانمیکند نگرانند.تا آنهابا خود به کالج ببرد،ولی دوستانش یعنی بقیه اسباب بازی به‌طورهابه‌طور ناخواسته سر از مهدکودکی درمی‌آورند که درتوسط آنجاگروهی بااسباب مشکلاتبازی فراوانیتبهکار رواداره بهمی رو می‌شوند…شود.
 
== منابع ==