تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{| class="wikitable" style="width:900"
|-
! width="100" |Portraitپرتره
! width="200" |Nameنام پادشاه
! width="100" |Title(s)لقب
! width="200" |Succession & notesیادداشت
! width="150" |Reignسلطنت
! width="200" |Deathمرگ
|-
|[[File:Coin of Arsaces I (1), Nisa mint.jpg|100px]]
|'''[[Arsacesاشک I of Parthia|Arsaces Iیکم]]'''<br><small>𐭀𐭓𐭔𐭊 (''Aršak'')</small>
|<small>King, ''kārny'' ([[autokrator]])پادشاه</small>
|رهبر قبیله [[پرنی]] که [[آندروگوراس]] ساتراپ [[پارت]] را شکست داد و خود را پادشاه پارت خواند و بر علیه [[سلوکیان]] قیام کرد.
|Leader of the [[Parni]] tribe. Conquered the [[satrap]]y of [[Parthia]] from [[Andragoras (Seleucid satrap)|Andragoras]], who had rebelled against the [[Seleucid Empire]].
|247۲۴۷ BCپ.م –<br>217۲۱۷ BCپ.م
|۲۱۷ پ.م
|217 BC<br>Unknown causes.
به دلیل ناشناخته فوت شد.
|-
|[[File:Coin of Arsaces II, Ray mint.jpg|100px]]
|'''[[Arsacesارشک II of Parthiaدوم|Arsacesاشک IIدوم]]'''<br><small>𐭀𐭓𐭔𐭊 (''Aršak'')</small>
|پادشاه
|<small>King</small>
|پسر اشک یکم.
|Son of Arsaces I. Accepted status as a vassal king under the Seleucids after suffering a defeat by the Seleucid king [[Antiochus III the Great]].
او ابتدا همدان و ری را تصرف کرد اما از [[آنتیوخوس سوم]] شکست خورد و در نتیجه صلح‌نامه پادشاه پارت شناخته شد.
|217 BC –<br>191 BC
|191۲۱۷ BCپ.م –<br>Unknown۱۹۱ causesپ.م
|۱۹۱ پ.م
به دلیل ناشناخته فوت شد
|-
|[[File:Coin of Priapatius, Hekatompylos mint.jpg|100px]]
|'''[[Priapatiusفریاپت|اشک سوم]]'''
|<small>Greatشاه King,بزرگ، King,شاه ''Arsaces''اشکانی، فریاپت</small>
|نوه برادر اشک یکم و یا فرزند اشک دوم.
|Grandnephew of Arsaces I.
وی موفق شد حکومت اشکانی را از زیر سلطه سلوکیان نجات دهد.
|191 BC –<br>176 BC
|176۱۹۱ BCپ.م –<br>Unknown۱۷۷ causesپ.م
|۱۷۷ پ.م
به دلیل ناشناخته فوت شد.
|-
|[[File:Coin of a Parthian ruler, minted between 185-132 BC.jpg|100px]]
| '''[[Phraatesفرهاد Iیکم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|<small>Kingپادشاه, ''Arsaces''شاه اشکانی</small>
|پسر اشک سوم.
|Son of Priapatius.
در زمان حکومت وی [[تپورستان]] فتح شد.
|176 BC –<br>171 BC
|171۱۷۶ BCپ.م –<br>Unknown۱۷۱ causesپ.م
|۱۷۱ پ.م
به دلیل ناشناخته فوت شد.
|-
|colspan="10" |The first four Parthian (Arsacid) kings; Arsaces I, Arsaces II, Priapatius and Phraates I ruled a medium-sized kingdom in northeastern Iran. It was first under that Mithridates I that the Parthian realm encompassed Iran, thus transforming into an empire.
|-
|[[File:Coin of Mithradates I of Parthia, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[مهرداد یکم]]'''
|'''[[Mithridates I of Parthia|Mithridates I]]''' ''the Great''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|(بزرگ) <br><small>King of Kings, Great King, ''Arsaces'',𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''PhilhelleneMihrdāt'')</small>
|<small>شاهنشاه، شاه بزرگ،</small> شاه اشکانی، یونانی دوست
|Son of Priapatius. First Arsacid ruler to assume the ancient [[Achaemenid]] title of King of Kings, not used after his reign until the rule of Mithridates II.
|پسر اشک سوم. فتوحات او دولت اشکانی را از یک پادشاهی کوچک به یک شاهنشاهی جهانی تبدیل کرد. او اولین پادشاه اشکانی است که عنوان پادشاهان هخامنشی، شاهنشاه را برای خود برگزید و با تصرف [[سلوکیه]] با این عنوان تاج‌گذاری کرد.
|171 BC –<br>132 BC
|132۱۷۱ BCپ.م –<br>Unknown۱۳۲ causesپ.م
|۱۳۲ پ.م
به دلیل ناشناخته فوت شد.
|-
|[[File:Coin of Phraates II (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|87/80 BC<br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Mithridates III of Parthia (cropped),Ray mint.jpg|100px|پیوند=Special:FilePath/Coin_of_Mithridates_III_of_Parthia_(cropped),Ray_mint.jpg]]
|'''[[Mithridates III of Parthia|Mithridates III]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>