تفاوت میان نسخه‌های «جووانی بوکاچو»

اصلاح نام کتاب(نسبت نامه خدایان دوره‌ی شرک-‌> تبارشناسی خدایان دوره‌ی شرک)
(اصلاح نام کتاب(نسبت نامه خدایان دوره‌ی شرک-‌> تبارشناسی خدایان دوره‌ی شرک))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* دربارهٔ زنان نامی
* فیامتا
* نسبت نامهتبارشناسیِ خدایان دورهدوره‌ی شرک(خدایانِ [[پاگانیسم|پِگان]])
* ترانه‌های شبانی
* نامه تسلیت‌آمیز به پینو دوروسی
کاربر ناشناس