تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
|[[File:Coin of Phraates II (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Phraatesفرهاد IIدوم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|<small>Greatشاه King,بزرگ، ''Arsaces'',شاه ''Philhellene''اشکانی، یونانی دوست</small>
|پسر مهرداد یکم، در اوایل سلطنت به دلیل پایین بودن سن ملکه رینون اداره حکومت را بر عهده داشت. وی در نبرد [[آنتیوخوس هفتم]] را شکست داد.
|Son of Mithridates I.
|132۱۳۲ BCپ.م –<br>127۱۲۷ BCپ.م
|۱۲۷ پ‌م در نبرد با سکاهای شرقی کشته شد.
|127 BC<br>Killed in battle against invading nomads in the east.
|-
|[[File:Coin of Artabanus I of Parthia (cropped, part 2), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Artabanusاردوان I of Parthiaدوم|Artabanus'''اردوان I]]یکم''']]<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|<small>Great King, ''Arsaces'',شاه ''Philhelleneبزرگ، شاه اشکانی، یونانی دوست''</small>
|پسر اشک سوم فریاپت.
|Son of Priapatius.
|127۱۲۷ BCپ.م –<br>124۱۲۴ BCپ‌.م
|۱۲۴ پ.م در نبرد با سکاهای مهاجم کشته شد.
|124 BC<br>Killed in battle against invading nomads in the east.
|-
|[[File:Coin of Mithridates II of Parthia, Ray mint.jpg|100px]]
|[[مهرداد دوم|'''مهراد دوم''']]
|'''[[Mithridates II of Parthia|Mithridates II]]''' ''the Great''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|''بزرگ''<br><small>King of Kings, Great King,𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''ArsacesMihrdāt'')</small>
|<small>شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی</small>
|Son of Artabanus I. Reintroduced the title of King of Kings, used after him until the end of the [[Sasanian dynasty]] in 651 AD.
|پسر اردوان یکم، زمانی که او به سلطنت رسید حکومت اشکانی در نابسامانی به سر می‌برد وی با دلاوری و درایت تمام نواحی اشغال شده را پس گرفت و مرزهای ایران را در شرق تا کوه‌های [[هیمالیا]] و در غرب تا [[میان‌رودان]] رساند. او از لقب شاهنشاه استفاده کرد و این لقب تا زمان ساسانیان مورد استفاده شاهان اشکانی بود.
|124 BC –<br>91 BC
|91۱۲۴ BCپ.م –<br>Unknown۹۱ causesپ‌.م
|۹۱ پ.م
به دلیل ناشناخته فوت شد.
|-
|[[File:Coin of Gotarzes I (2, cropped), Ectbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[Gotarzesگودرز Iیکم]]'''<br><small>𐭂𐭅𐭕𐭓𐭆 (''Gōdarz'')</small>
|<small>Kingشاهنشاه، ofشاه Kings,بزرگ، Greatشاه King, ''Arsaces''اشکانی</small>
|پسر مهرداد دوم، او بر علیه پدرش قیام کرد
|Son of Mithridates II.
|۹۱ پ.م – ۸۷ پ.م
|91 BC –<br>87/80 BC
|۸۷ پ.م به دلیل ناشناخته فوت شد.
|87/80 BC<br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Mithridates III of Parthia (cropped),Ray mint.jpg|100px|پیوند=Special:FilePath/Coin_of_Mithridates_III_of_Parthia_(cropped),Ray_mint.jpg]]
|'''[[Mithridatesمهرداد III of Parthia|Mithridates IIIسوم]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|<small>Kingشاهنشاه، ofشاه Kings,بزرگ، Greatشاه King, ''Arsaces''اشکانی</small>
|Uncertainپسر existenceمهرداد دوم.{{sfn|Shayegan|2011|pp=197, 232}}; {{sfn|Curtis|2012|p=68}}; {{sfn|Olbrycht|2016|p=23}} Sonبه ofنبرد Mithridatesبه II.برادرش Usurperگودرز orپرداخت rivalو kingپس againstاز Gotarzesمرگ Iوی and/orسلطنت Orodesرا Iغصب کرد.
|87۸۷ BCپ.م<br>80 BC۸۰ پ.م
|۸۰ پ.م به دلیل ناشناخته فوت شد.
|80 BC<br>Unknown causes.
|-
|[[File:Tetradrachm of the Parthian monarch Orodes I, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Orodesارد I of Parthia|Orodes Iیکم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر گودرز یکم‌،
|Son of Gotarzes I. Only partial control of the Parthian Empire.
|80۸۰ BCپ.م<br>75 BC۷۵ پ.م
|۷۵ پ.م به دلیل ناشناخته فوت شد
|75 BC<br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Sinatruces, Ray mint (2).jpg|100px]]
|'''[[Sinatruces of Parthia|Sinatruces Iسیناتروک]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر مهرداد دوم، با کمک سکاها به سلطنت رسید
|Part of the Arsacid dynasty, but relation unknown. Took the throne with the aid of the [[Saka]].
|۷۵ پ.م – ۶۹ پ.م
|78/7 BC (or 75/4) –<br>70/69 BC
|۶۹ پ.م به دلیل ناشناخته فوت شد.
|70/69 BC<br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Phraates III (cropped), Ray mint.jpg|100px]]
|'''[[Phraatesفرهاد IIIسوم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر سیناتروک
|Son of Sinatruces.
|۶۹ پ.م – ۵۷ پ.م
|69 BC –<br>57 BC
|۵۷ پ.م به دست فرزندانش کشته شد.
|57 BC<br>Murdered by his sons Orodes II and Mithridates IV.
|-
|[[File:Coin of Mithridates IV (cropped).jpg|100px]]
|'''[[Mithridatesمهرداد IV of Parthiaسوم|Mithridatesمهرداد IVچهارم]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر فرهاد سوم
|Son of Phraates III.
|۵۷ پ‌م – ۵۴ پ.م
|57 BC –<br>54 BC
|۵۴ پ.م به دست برادرش کشته شد.
|54 BC<br>Executed by his brother Orodes II.
|-
|[[File:Coin of Orodes II, Mithradatkert (Nisa) mint.jpg|100px]]