تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
|[[File:Coin of Pacorus II (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Pacorusپاکور IIدوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش یکم
|Son of Vologases I.
|۷۸ میلادی – ۱۱۰ میلادی
|78 –<br>110
|۱۱۰ میلادی
|110 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:VologasesIICoinHistoryofIran.jpg|100px]]
|'''[[Vologasesبلاش II of Parthia|Vologases IIدوم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش یکم، رقیب پاکور دوم در سلطنت
|Son of Vologases I. Rival king against Pacorus II.
|۷۸ میلادی – ۸۰ میلادی
|78 –<br>80
|۸۰ میلادی، در جنگ با پاکور دوم کشته شد.
|80 <br>Killed fighting Pacorus II.
|-
|[[File:Coin of Artabanus III of Parthia (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Artabanusاردوان III of Parthiaچهارم|Artabanusاردوان IIIسوم]]'''<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش یکم، رقیب پاکور دوم در سلطنت
|Son of Vologases I. Usurper and rival king against Pacorus II.
|۸۰ میلادی – ۸۱ میلادی
|79/80 –<br>81
|۸۱ میلادی در جنگ با پاکور دوم کشته شد.
|81 <br>Killed fighting Pacorus II.
|-
|[[File:Coin of Osroes I (cropped), Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[Osroesخسرو Iاشکانی|خسرو یکم]]'''<br><small>𐭇𐭅𐭎𐭓𐭅 (''Husrōw'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر ونون دوم، پادشاه بخشی از سرزمین اشکانی و رقیب پاکور دوم و بلاش سوم.
|Part of the Arsacid dynasty, but relation unknown. Rival king against Pacorus II and Vologases III. Briefly deposed by the Romans in 116–117.
|۱۰۹ میلادی – ۱۲۹ میلادی
|109 –<br>129
|۱۲۹ پیش از میلاد
|129 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Vologases III (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Vologasesبلاش III of Parthia|Vologases IIIسوم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش دوم.
|Son of Vologases II. Rival king against Osroes I, Parthamaspates, Sinatruces II and Mithridates V. Successfully united Parthia in 140.
|۱۱۰ میلادی – ۱۴۷ میلادی
|110 –<br>147
|۱۴۷ میلادی
|147 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:Parthamaspates.jpg|100px]]
|-
|[[File:Coin of Mithridates V of Parthia, Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[Mithridatesمهرداد V of Parthiaچهارم|Mithridatesمهرداد Vپنجم]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر پاکور دوم
|
|۱۲۹ میلادی – ۱۴۰ میلادی
|129–<br>140
|۱۴۰ میلادی، در حمله به پادشاهی [[کوماژن]] کشته شد.
|140<br>Died in an attack against the [[Kingdom of Commagene]].
|-
|[[File:Coin of Vologases IV (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Vologasesبلاش IVچهارم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر مهرداد پنجم
|Son of Mithridates V.
|۱۴۷ میلادی – ۱۹۱ میلادی
|147 –<br>191
|۱۹۱ میلادی
|191 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:OsroesII.jpg|100px]]
|-
|[[File:Coin of Vologases V (cropped), Hamadan mint.jpg|100px]]
|'''[[Vologasesبلاش Vپنجم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش چهارم
|Son of Vologases IV.
|۱۹۱ میلادی – ۲۰۸ میلادی
|191 –<br>208
|۲۰۸ میلادی
|208 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Vologases VI of Parthia (cropped), Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[Vologasesبلاش VIششم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش پنجم، تا سال ۲۱۳ تنها شاه اشکانی بود اما بعدا تنها پادشاه بخش کوچکی از سرزمین اشکانیان بود
|Son of Vologases V. Uncontested king until 213, when his brother Artabanus IV rebelled, who by 216 was in control of most of the empire. Later defeated by the Sasanians.
|۲۰۸ میلادی – ۲۲۸ میلادی
|208 –<br>228
|۲۲۸ میلادی، در جنگ با ساسانیان شکست خورد و کشته شد.
|228 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Artabanus IV (cropped), Hamadan mint.jpg|100px]]
|'''[[Artabanusاردوان IV of Parthiaپنجم|Artabanusاردوان IVچهارم]]'''<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش پنجم، از سال ۲۱۳ شاه بخش وسیعی از سرزمین اشکانیان بود. وی در جنگ با امپراتوری روم پیروز شد اما در نهایت در جنگ با ساسانیان شکست خورد.
|Son of Vologases V. Rival king against Vologases VI.
|۲۱۳ میلادی – ۲۲۴ میلادی
|213 –<br>224
|۲۲۴ میلادی در [[نبرد هرمزدگان]] توسط [[اردشیر بابکان]] شکست خورد و کشته شد.
|224 <br>Defeated and killed by the [[Sasanian]] king [[Ardashir I]] at the [[Battle of Hormozdgan]].
|}