تفاوت میان نسخه‌های «نقشه برهان»

۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
ابرابزار
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Argument map»)
(ابرابزار)
[[پرونده:Argument_Map.png|بندانگشتی| یک نقشه برهان شماتیک که یک احتجاج (یا نتیجه)، برهان هایبرهان‌های موید و نقض ها،نقض‌ها، و یک نقض استنتاطی را نشان می‌دهد. ]]
در [[منطق مادی|منطق غیرصوری]] و [[فلسفه]] ، '''نقشه برهان''' یا '''نمودار برهان،''' نمایش تصویری ساختار یک [[برهان (منطق)|برهان]] است. نقشه برهان معمولاً شامل مؤلفه هایمؤلفه‌های اصلی برهان می شودمی‌شود که به طوربه‌طور سنتی ''[[استلزام]]'' و ''[[پیش‌فرض|مقدمات]]'' خوانده می شوند،می‌شوند، احتجاج و ''[[استدلال|دلایل]]'' نیز خوانده می شود می‌شود. <ref>{{Harvard citation no brackets|Freeman|1991}}</ref> نقشه هاینقشه‌های برهان می توانندمی‌توانند [[هم‌پیش‌فرض]] ، [[نقض (فلسفه)|نقض هانقض‌ها]] ، [[ضد برهان|ضدبرهان هاضدبرهان‌ها]]، رد ادعاها و [[لم (ریاضیات)|لم‌ها]] را نیز نشان می دهندمی‌دهند. سبک هایسبک‌های مختلفی از نقشه برهان وجود دارد ،دارد، اما اغلب از نظر عملکردی معادل هم هستند و ادعاهای جداگاه یک برهان و روابط بین آنها را نشان می دهندمی‌دهند.
 
نقشه هاینقشه‌های برهان معمولاً در زمینه آموزش و استفاده [[تفکر انتقادی|از تفکر انتقادی]] استفاده می شوندمی‌شوند. <ref>For example: {{Harvard citation no brackets|Davies|2012}}; {{Harvard citation no brackets|Facione|2016}}; {{Harvard citation no brackets|Fisher|2004}}; {{Harvard citation no brackets|Kelley|2014}}; {{Harvard citation no brackets|Kunsch|Schnarr|van Tyle|2014}}; {{Harvard citation no brackets|Walton|2013}}; {{Harvard citation no brackets|van Gelder|2015}}</ref> هدف نقشه برداری ،برداری، کشف ساختار منطقی استدلال ها ،استدلال‌ها، شناسایی مفروضات بی اساس ،اساس، ارزیابی مویدی که یک برهان برای نتیجه گیرینتیجه‌گیری ارائه می کندمی‌کند و کمک به درک مباحث است. نقشه هاینقشه‌های برهان اغلب برای کمک به بررسی موضوعات، موضوعات ، ایده هاایده‌ها و برهان هابرهان‌ها در مسائل دشوار طراحی شده اندشده‌اند. <ref>For example: {{Harvard citation no brackets|Culmsee|Awati|2013}}; {{Harvard citation no brackets|Hoffmann|Borenstein|2013}}; {{Harvard citation no brackets|Metcalfe|Sastrowardoyo|2013}}; Ricky Ohl, [https://books.google.com/books?id=loa4BAAAQBAJ&pg=PA360 "Computer supported argument visualisation: modelling in consultative democracy around wicked problems"], in {{Harvard citation no brackets|Okada|Buckingham Shum|Sherborne|2014}}</ref>
 
یک نقشه برهان نباید با یک [[نمودار مفهومی|نقشه مفهومی]] یا یک [[نقشه ذهنی]]، که دو نوع دیگر از [[گراف (ریاضی)|گراف]] که محدودیت هایمحدودیت‌های مختلفی در گره هاگره‌ها و پیوندها دارند، اشتباه گرفته شود. <ref>For example: {{Harvard citation no brackets|Davies|2010}}; {{Harvard citation no brackets|Hunter|2008}}; {{Harvard citation no brackets|Okada|Buckingham Shum|Sherborne|2014}}</ref>
 
== منابع ==
[[رده:منطق]]
[[رده:نمایش دانش]]