تفاوت میان نسخه‌های «کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه»

Hamidsad صفحهٔ کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه را به مراکز آموزش و یگان نظام وظیفه منتقل کرد: بسیاری از مراکز ذکر شده از حالت آموزش خارج شده صرفا یگان می باشند.
(Hamidsad صفحهٔ کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه را به مراکز آموزش و یگان نظام وظیفه منتقل کرد: بسیاری از مراکز ذکر شده از حالت آموزش خارج شده صرفا یگان می باشند.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)