تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:افغان پالیسی/صفحه تمرین»

وزارت معارف، غرض تدریس در مناطق بی امن از علمای دینی استفاده می نماید؛ اولا از علمای دینی امتحان سویه می‌گیرد و بعد آنها را منحیث معلم استخدام می‌کنند؛ تا در مناطق شان به تدریس کودکان بپردازند. در سال گذشته ۶۰۰ هزار عالم دین در این برنامه شامل شدند.
 
== منابع ==
== منابع که این نوشته ها از آنها تحلیل و بعضا مستقیم کاپی شده است. ==
*.معارف افغانستان به روایت آمار نوشته دوچ ویله
http://www.dw.com/…/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%…/a-15542426