تفاوت میان نسخه‌های «آزمون شخصیت مایرز–بریگز»

(به نسخهٔ 26433292 ویرایش Aryanabdolahi برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
افراد منطقی تصمیمات و قضاوات خود را بر اساس منطق قرار می‌دهند.
 
افراد قضاوتی یا ساختارگرا ( judger)
 
افراد ادراکی یا منعطف ( perceiver )
 
این تست از چهار مشرب زیر تشکیل شده‌است:
کاربر ناشناس