تفاوت میان نسخه‌های «دهقان»

۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}{{رده بندی نشده}}
در ايرانایران باستان دهقانان طبقه ايطبقه‌ای از اشراف و نجباينجبای درجه دوم بودند كهکه حاكمحاکم منطقه يمنطقهٔ محل زندگيزندگی خود بودند كهکه اختياراتاختیارات سياسيسیاسی و نظامينظامی داشتند.در زمان انوشيروان،انوشیروان، او برايبرای جلوگيريجلوگیری از افزايشافزایش قدرت كاهنانکاهنان زرتشتيزرتشتی اقداماتياقداماتی انجام داد تا دهقانان قدرت بيشتريبیشتری داشته باشند. از آن زمان تا ورود اسلام به ايرانایران دهقانان نقش بسياربسیار تعيينتعیین كننده ايکننده‌ای در اداره يادارهٔ كشورکشور داشتند.
۱۱٬۴۲۵

ویرایش