تفاوت میان نسخه‌های «خانواده فرمانفرمائیان»

خانواده فرمانفرمائیان ارتباطی با خانواده خزایی ندارد. در بحث نیز رسیدگی به این موضوع درخواست شده بود.
(خانواده فرمانفرمائیان ارتباطی با خانواده خزایی ندارد. در بحث نیز رسیدگی به این موضوع درخواست شده بود.)
* [[عبدالحسین میرزا فرمانفرما]] — والی کرمان و بلوچستان و رئیس‌الوزرای احمدشاه
* [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]] — والی فارس و بزرگ‌ترین پسر فتحعلی‌شاه پس از مرگش که مدعی سلطنت شد
* [[شاهزاده محمد میرزا خزایی]] - از مالکان مهم نهاوند و مخالفان برجسته رضا شاه که به دستور وی اعدام شد. او در واقع نتیجه شاهزاده حسینعلی میرزا فرمانفرما پسر پنجم فتحعلی‌شاه قاجار است.
* [[نصرت‌الدوله]] — فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر مالیه
* [[منوچهر میرزا فرمانفرمائیان]] — از مؤسسان اوپک (فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما)