تفاوت میان نسخه‌های «خواجه سعدالدین ساوجی»

جز
سعد الدین ساوجی
جز (خواجه ابی المکارم المله والین محمد بن تاج الدین علی ساوی مستوفی ساوجی)
جز (سعد الدین ساوجی)
فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه
علوم فرهنگی پزشکی . - تاریخ و جغرفیا -اقتصادی - ورزشی - تاریخی - سیاسی -هنری -خیرین
خواجه ابی المکارم المله والین محمد بن تاج الدین علی ساوی مستوفی ساوجی دبیر فاضل ودانشمند
193- سعد الدین ساوجی.2
۱۰۶

ویرایش