تفاوت میان نسخه‌های «زبان تخاری»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
زبان تخاری(tocharian language )از زبانهای مرده هندواروپایی می باشدکه درغرب چین(حوالیترکستان شهرکاشغرچین یاسین کیانگ چین) دارای گویشورانی بوده وبه تخاری a-b-cتقسیم می گردد زبان تُخاری شاخه‌ای از خانوادهٔ زبان‌های هندواروپایی است که سه زبان از آن شناخته شده‌است واسم هریک ازاین سه زبان منسوب به شهرخاستگاهش می باشد.در زبان چینی به تخاری tharuoمیگویند.
 
1-تخاری شرقی (یا تُرفانی یا agneanیا تخاری منسوب به شهرآگنی درسین کیانگ.
۲۱۹

ویرایش