تفاوت میان نسخه‌های «اژدهای چاق وارد می‌شود (فیلم ۲۰۲۰)»