تفاوت میان نسخه‌های «تابش الکترومغناطیسی»

جز
این پدیده ها می توانند در تعیین مواد شیمیایی مختلف برای ترکیب گازهای روشن شده از پشت (طیف جذب) و برای گازهای درخشان (طیف انتشار) کمک کنند.
(خنثی‌سازی ویرایش 28849901 از Pars sh (بحث): ویرایش بدون منبع مستقل با محتوای تبلیغاتی)
برچسب: خنثی‌سازی
جز (این پدیده ها می توانند در تعیین مواد شیمیایی مختلف برای ترکیب گازهای روشن شده از پشت (طیف جذب) و برای گازهای درخشان (طیف انتشار) کمک کنند.)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
از آنجا که زمین همواره در حالت شبه ترازمندی است، به همان اندازه که از خورشید انرژی دریافت می‌کند، با تابش LW به فضا انرژی از دست می‌دهد. به این ترتیب، مناسب‌ترین شرایط برای زیست موجودات زنده در این کره خاکی فراهم می‌شود.
 
== اثرات موج و ذرات پرتوهای الکترومغناطیسی ==
با هم ، تأثیرات موج و ذرات به طور کامل طیف انتشار و جذب تابش EM را توضیح می دهند. ماده تشکیل دهنده واسطه ای که از طریق آن نور حرکت می کند ماهیت طیف جذب و انتشار را تعیین می کند. این باندها با سطح انرژی مجاز در اتمها مطابقت دارند. باندهای تاریک در طیف جذب به دلیل اتمهای موجود در یک محیط مداخله کننده بین منبع و مشاهده کننده است. اتم فرکانسهای خاصی از نور را بین امیتر و ردیاب / چشم جذب می کند ، سپس آنها را از همه جهت ساطع می کند. به دلیل تابش پراکنده شده از پرتو ، یک باند تاریک برای ردیاب ظاهر می شود. به عنوان مثال ، نوارهای تاریک در نور ساطع شده توسط یک ستاره دوردست ناشی از اتمهای موجود در جو ستاره است. یک پدیده مشابه برای انتشار رخ می دهد ، که زمانی که یک گاز ساطع کننده به دلیل تحریک اتم ها از هر مکانیسم ، از جمله گرما می درخشد ، دیده می شود. با پایین آمدن الکترونها به سطح انرژی پایین تر ، طیفی منتشر می شود که نشان دهنده جهش بین سطح انرژی الکترونها است ، اما خطوط دیده می شوند زیرا دوباره انتشار فقط در انرژیهای خاص پس از تحریک اتفاق می افتد. [31] نمونه ای از طیف انتشار سحابی ها است. [نیاز به استناد] الكترون هایی كه به سرعت در حال حركت هستند در هنگام مواجهه با ناحیه نیرویی به سرعت شتاب می گیرند ، بنابراین آنها مسئول تولید بیشترین بالاترین فرکانس تابش الکترومغناطیسی مشاهده شده در طبیعت هستند.( [http://www.parsshield.ir/product/2/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3 رنگ های دفع کننده امواج]] و [http://www.parsshield.ir/product/1/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3 لباس ضد امواج] محصولاتی نوین جهت دفع امواج می باشند).
 
این پدیده ها می توانند در تعیین مواد شیمیایی مختلف برای ترکیب گازهای روشن شده از پشت (طیف جذب) و برای گازهای درخشان (طیف انتشار) کمک کنند. طیف سنجی (به عنوان مثال) تعیین می کند که چه عناصر شیمیایی یک ستاره خاص را تشکیل می دهند. طیف سنجی همچنین در تعیین فاصله یک ستاره با استفاده از تغییر قرمز استفاده می شود.
 
== منابع ==
۱۳

ویرایش