عشق حرف حالیش نمیشه: تفاوت میان نسخه‌ها

(منبع؟)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
عظیمه ( مادربزرگ مورات و دوروک)
 
فادیک (دوست امینه و صاحب خانه حیات)
ابراهیم (برادر زاده خاله فهیمه)
 
ابراهیم (برادر زاده خاله فهیمهفادیک)
 
حشمت (پدر بزرگ حیات)