دختری با خالکوبی اژدها (فیلم ۲۰۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها