تفاوت میان نسخه‌های «نیروی محرکه الکتریکی»

[[رده:الکتریسیته]]
[[رده:ولتاژ]]
[http://www.parsshield.ir/article/10/%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 آن چه در مورد امواج الکترومغناطیس باید بدانیم]
۱۳

ویرایش