تفاوت میان نسخه‌های «پد یک‌بار مصرف»

بدون خلاصه ویرایش
در رمزنگاری، پد یک بار مصرف یک روش رمزگذاری است که نمی‌تواند شکسته‎‌شود ولی نیاز به کلیدی دارد که از قبل به اشتراک گذاشته شده است و طولی برابر یا بیشتر از پیام ارسالی دارد. در این روش، متن اصلی، با یک کلید مخفی رندوم، که به آن پد یکبار مصرف هم میگویند، جفت می‌شود. سپس هر بیت یا کاراکتر از متن اصلی، با ترکیب شدن با بیت یا کاراکتر معادل خود در کلید، با استفاده از جمع پیمانه‌ای، رمزگذاری می‌شود.
 
اگر کلید
اگر کلید 1. واقعا رندوم باشد، 2. حداقل طولی برابر با طول متن اصلی داشته باشد، 3. هیچ وقت در کل یا در بخشی، دوباره استفاده نشود، 4. و کاملا مخفی نگه داشته شود، متن رمز شده، قابل رمزگشایی یا شکسته شدن نخواهد بود. همچنین اثبات شده است که هر متن رمز شده با ویژگی پنهانی بودن کامل، باید از کلیدهایی با ویژگی‌های مشابه پد یکبار مصرف، به طور موثر استفاده کند.
 
1. واقعا رندوم باشد،
 
2. حداقل طولی برابر با طول متن اصلی داشته باشد،
 
3. هیچ وقت در کل یا در بخشی، دوباره استفاده نشود،
 
4. و کاملا مخفی نگه داشته شود، متن رمز شده،
 
اگر کلید 1. واقعا رندوم باشد، 2. حداقل طولی برابر با طول متن اصلی داشته باشد، 3. هیچ وقت در کل یا در بخشی، دوباره استفاده نشود، 4. و کاملا مخفی نگه داشته شود، متن رمز شده، قابل رمزگشایی یا شکسته شدن نخواهد بود. همچنین اثبات شده است که هر متن رمز شده با ویژگی پنهانی بودن کامل، باید از کلیدهایی با ویژگی‌های مشابه پد یکبار مصرف، به طور موثر استفاده کند.
 
ورژن‌‌های دیجیتالی از رمزهای با پد یکبار مصرف، توسط ملت‌ها برای ارتباطات دیپلماتیک و نظامی حیاتی، استفاده شده است. ولی مشکل توزیع امن کلید، آنها را برای بیشتر کاربردها، غیرعملی کرده است.
۲۵

ویرایش