تفاوت میان نسخه‌های «جوامع الحکایات و لوامع الروایات»

جز
 
=== نمونه‌ای دیگر ===
آورده‌اند که [[عمر بن عبدالعزیز|عمربن عبدالعزیز]] رحمهرحمة الهالله علیه شبی چیزی می‌نوشت، در آنوقتآن وقت که مقلد خلافت بود، چون پاسی از شب بگذشتبگذشت، روغن چراغ نماند. مهمانی حاضر بودبود، گفت: یا امیرالمؤمنینامیرالمؤمنین، اجازت باشد بروم و قدری روغن چراغ آرم؟ گفت: مهمان را خدمت فرمودن مروت نباشد،نباشد. مهمان گفت: کنیزک را آواز دهم تا بدین مهم قیام نماید. گفت: از بهر این قدر خواب بر زیردستان منغض نباید کرد. پس خود برخاست و روغن چراغ آورد و در چراغ ریخت و گفت: در برخاستنبرخاستن، عمربنعمر بن عبدالعزیز بودم و در بازگشتنبازگشتن، همان عمربنعمر بن عبدالعزیز هستم.
 
== پانویس ==