باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
*[[حافظ]]
*[[فهرست مشاهیر استان کرمان]]
 
=منابع=
 
*دانشور، محمد ، چهره های ماندگار ، انتشارات:مرکز کرمان شناسی ، جلد اول ،صفحه:327
*تذکره دولتشاه سمرقندی، صفحه :192