تفاوت میان نسخه‌های «سوداگرایی»

۱۶۴ بایت حذف‌شده ،  ۹ ماه پیش
تعریف جدید از مرکانتیلیسم
(تعریف جدید از مرکانتیلیسم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{سامانه‌های اقتصادی|expanded=by ideology}}
 
'''بازاربست گرایی''' (مشهور به سوداگرایی<ref name=ToolAutoGenRef1>{{یادکرد وب | عنوان=اقتصاد در تله مرکانتیلیسم | وبگاه=روزنامه دنیای اقتصاد | تاریخ=2016-04-19 | سال=2016 | پیوند=http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1023070/ | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2016-04-19}}</ref>) یا '''مرکانتیلیسم''' {{به فرانسوی|Mercantilisme}}مرکانتیلیسم دیدگاهیشیوه ای است که دربرای آن،حداکثر هماهنگیسازی راهبردیصادرات و همسوییحداقل سودهاکردن میانواردات سوداگراندر ویک کارداراناقتصاد فرمانرواییطراحی ریختشده می‌گیرد؛است برو اینبرای شالودهرسیدن هم‌پیمانبه کابینهٔاین بازارهدف؛ بستامپریالیسم، گراتعرفه به‌جایو انجامهمچنین کنش دادگرانه،یارانه در برابر،تجارت به‌عنوانکالاها ابزاریرا برایافزایش سوداگرانمی‌دهد. تواناتراین کارروش می‌کند،به ساختندنبال دیوارهایدستیابی بلندبه پشتیبانیمازاد وحساب جانب‌داری‌هایجاری ناعادلانه،یا ازکاهش شناسه‌هایکسری اینحساب رویکردجاری بازرگانیاست‌. است،مرکانتیلیسم همچنینیک آشکارکنندهٔخط دیگرِمشی ایناقتصادی رویکرد،است رسمیتکه بخشیدنهدف بهآن انحصارهاارتقای درذخایر اینپولی رویکردبوسیله بودهی کهتراز انگیزهتجاری سرکوبمثبت پیکارهایاست، کارآمدبویژه بازرگانیدر می‌شودکالاهای نهایی. دراز ایننظر چرخهتاریخی؛ نادرست،این کسانیگونه کهروش درها پلهغالبا نخستینبه سود برده‌اند،جنگ و ازگسترش راهاستعمار سوداگریمنجر بهمی‌شود.<ref>{{یادکرد سرمایهکتاب|عنوان=تاریخ رسیده‌اندتجارت خواهانداخلی پایانو یافتنخارجی اینایالت سوداگریمتحده، نخواهندص بود.<ref37، name=ToolAutoGenRef1جانسون همکاران}}</ref>
 
مرکانتیلیسم از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و [[استعمار]] در نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه‌داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه‌داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.
۹

ویرایش