تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
! دوران پادشاهی
|-
| [[ایلو-شوما]] || ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)
| [[اکونوم]] ||
|-
| [[سارگوناریشوم یکم]] || ۱۹۲۰ (پیششروع ازپادشاهی میلادکهن آشور) |۱۹۲۰| ١٩٠۶ - ۱۸۸۱١٨۶٧ (پیش از میلاد)
|-
| ایکونوم || ١٨۶٧ - ١٨۶٠ (پیش از میلاد)
| [[پوزور-آشور دوم]] ||
|}-
| سارگون یکم آشور || ۱٨۶٠ - ١٨۵٠ (پیش از میلاد)
|-
| پوزور-آشور دوم || ١٨۵٠ - ١٨٣٠ (پیش از میلاد)
 
== آشور میانه ==