تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
{| class="wikitable"
|-
! نام
! نام پدر
! دوران پادشاهی
|-
| ''' اِریبا-اَدَد یکم ''' || آشور-بِل-نینِشو || ؟ - ١٣۶۵ یا ١٣۵٣ پیش از میلاد
| [[آشوراوبالیت یکم]] || [[۱۳۶۵ (پیش از میلاد)|۱۳۶۵]] - [[۱۳۳۰ (پیش از میلاد)]] یا{{-}} [[۱۳۵۳ (پیش از میلاد)|۱۳۵۳]] - [[۱۳۱۸ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[انلیل-نراریآشوراوبالیت یکم]] || ١٣٣٠''' اِریبا-اَدَد ١٣٠٢یکم''' || [[۱۳۶۵ (پیش از میلاد)|۱۳۶۵]]-[[۱۳۳۰ (پیش از میلاد)]] '''یا'''{{سخ}}[[۱۳۵۳ ١٣١٨(پیش از میلاد)|۱۳۵۳]]- ١٢٩٠[[۱۳۱۸ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آداد'''اِنلیل-نیراری''' نراری|| '''آشوراوبالیت یکم]]''' || ١٢٩٠ (پیش از میلاد)١٣٢٨ - ١٢۶٣١٣١٨ (پیش از میلاد)
|-
| [[شلمنسر یکم]]'''آریک-دَن-ایلی''' || [[۱۲۶۳'''اِنلیل-نیراری''' (پیش|| از میلاد)|۱۲۶۳]]١٣١٨ - [[۱۲۳۳١٣٠٨ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[توکولتی‌نینورتایاددنراری یکم]] || ١٢۴۴'''آریک-دَن-ایلی''' (پیش|| از١٣٠٨ میلاد) |١٢۴۴- ١٢٠٨١٢۶٣ (پیش از میلاد)
|-
| [[تیگلت‌پیلسرشلمنسر یکم]] ||١١١۴ '''اددنراری یکم''' || ۱۲۶۳ - ١٠٧۶۱۲۳۳ (‍‍‌‍‍‍پیشپیش از میلاد)
|-
| '''[[توکولتی‌نینورتای یکم]]''' || '''شلمنسر یکم''' || ١٢٣٣ - ١٢٠٧ پیش از میلاد
|[[آشور نصیرپال یکم]]
|۱۰۴۹ - ۱۰۳۱ (پیش از میلاد)
|-
| '''آشور-نَدین-پال''' || [[تیگلت‌پیلسر'''توکولتی‌نینورتای دومیکم''']] || [[۹۶۷ (پیش از میلاد)|۹۶۷]]١٢٠٧ -؟ [[۹۳۵ (پیش از میلاد)]]
|-
| '''آشور-نیناری سوّم''' || نوه [['''توکولتی‌نینورتای یکم''']] || ؟ - ١١٩٧ پیش از میلاد
|-
| '''اِنلیل-کودوری-اوسور''' || [['''توکولتی‌نینورتای یکم''']] || ١١٩٧ - ١١٩٢ پیش از میلاد
|-
| '''نینورتا-پال-اِکور''' || پسر '''ایلیا-ای-هَددَه''' و از نوادگان '''اِریبا-اَدَد یکم''' || ١١٩٢ - ١١٨٠ پیش از میلاد
|-
| '''آشوردان یکم''' || '''نینورتا-پال-اِکور''' || ١١٧٩ - ١١٣۴ پیش از میلاد
|-
| '''نینورتا-توکولتی-آشور''' || آشوردان یکم || ١١٣۴ - ١١٣٣ پیش از میلاد
|-
|'''موتاکّیل-نوسکو''' || '''آشوردان یکم''' || ؟ - ١١٣٣ پیش از میلاد
|-
| '''آشور-رش-ایشی یکم''' || '''موتاکّیل-نوسکو''' || ١١٣٢ - ١١١۶ پیش از میلاد
|-
| [[تیگلت پیلسر یکم]] || '''آشور-رش-ایشی یکم''' || ١١١۵ - ١٠٧٧ پیش از میلاد
|}
 
=='''دوره تاریکی'''==
 
{| class="wikitable"
|-
! نام
! نام پدر
! دوران پادشاهی
|-
| '''اَشَرید-پال-اِکور''' || [[تیگلت پیلسر یکم]] || ١٠٧۶ - ١٠٧۴ پیش از میلاد
|-
| '''آشور-بعل-کالا''' || [[تیگلت پیلسر یکم]] || ١٠٧۴ - ١٠۵۶ پیش از میلاد
|-
| '''اِریبا-اَدَد دوّم''' || '''آشور-بعل-کالا''' || ١٠۵۶ - ١٠۵۴ پیش از میلاد
|-
| [[شَمشی-اَدَد چهارم]] || [[تیگلت پیلسر یکم]] || ١٠۵۴ - ١٠۴٠ پیش از میلاد
|-
| '''آشور-ناصیر-پال یکم''' || '''شَمشی-اَدَد چهارم''' || ١٠۴٠ - ١٠٣٢ پیش از میلاد
|-
| '''شلمنسر دوم''' (شولَنو-اَشَرِدو) || '''آشور-ناصیر-پال یکم''' || ١٠٣١ - ١٠١٩ پیش از میلاد
|-
| '''آشور-نیراری چهارم''' || '''شلمنسر دوم''' || ١٠١٩ - ١٠١٣ پیش از میلاد
|-
| '''آشور-رَبی دوّم''' || به ظاهر فرزند '''آشور-ناصیر-پال یکم''' بود. او یکی از پادشاهان آشور است که سلطنت طولانی ای داشت؛ ۴١ سال || ١٠١٣ - ٩٧٢ پیش از میلاد
|-
| '''آشور-رِش-ایشی دوم''' || ؟ || ٩٧٢ - ٩۶٧ پیش از میلاد
|-
| '''[[تیگلت پیلسر دوم]] ''' || '''آشور-رِش-ایشی''' || ٩۶٧ - ٩٣۵ پیش از میلاد
|-
| [[آشور-دان دوم|آشوردان دوم]] || '''تیگلت پیلسر دوم''' || ٩٣۵ - ٩١٢ پیش از میلاد
|}