تفاوت میان نسخه‌های «استدلال منطقی»

بدون خلاصه ویرایش
'''استدلال منطقی''' ،روشروش نتیجهنتیجه‌گیری گیری مبتنی بربراساس «اصول منطقی» حاصل از «اندیشیدن» و «تفکر عقلانی» استاست؛ ؛لذابنابراین هر گاههرگاه از استدلالی منطقی استفاده گرددگردد؛ ؛می بایستباید دلایل ارایهارایه‌شده شده ،مبتنی بربراساس اصول «درستی» [[اندیشه]] باشد که «[[منطق]]» نام می‌گیرد ؛بدیهی است در غیر این صورت ،گزاره مزبور ،از جمله «مغالطات» و سفسطه‌ها ارزیابی می‌شود.
{{تمیزکاری}}
بدیهی است در غیراین‌صورت [[گزاره]] بالا [[سفسطه]] است.
'''استدلال منطقی''' ،روش نتیجه گیری مبتنی بر «اصول منطقی» حاصل از «اندیشیدن» و «تفکر عقلانی» است ؛لذا هر گاه از استدلالی منطقی استفاده گردد ؛می بایست دلایل ارایه شده ،مبتنی بر اصول «درستی» اندیشه باشد که «منطق» نام می‌گیرد ؛بدیهی است در غیر این صورت ،گزاره مزبور ،از جمله «مغالطات» و سفسطه‌ها ارزیابی می‌شود.
 
== پیشینه ==
چالش های فراوانی میان سوفسطاییان و فلاسفه یونان باستان ،در خصوص نحوه چیدش روش استدلال منطقی روی داده است ؛و «ارسطو» در کتاب معروف خود ،«ارغنون» ،روش هایی را در جهت تبیین روش «استدلال منطقی» ارایه داده است. <ref>{{یادکرد وب
چالش‌های فراوانی میان [[سوفسطائیان]] و [[فهرست فلاسفه یونانی|فلاسفه یونان باستان]] درمورد چگونگی چیدش روش استدلال منطقی روی داده‌است و [[ارسطو]] در کتاب [[ارغنون]] روش‌هایی را در جهت روشن‌کردن روش «استدلال منطقی» ارایه داده‌است.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm| عنوان = ارسطو}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html| عنوان = Aristotle
| نشانی = http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm
}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.philosophypages.com/ph/aris.htm| عنوان = Aristotle}}</ref>
| عنوان = http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm
}}
</ref>
<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html
| عنوان = http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html
}}
</ref>
<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.philosophypages.com/ph/aris.htm
| عنوان = http://www.philosophypages.com/ph/aris.htm
}}
</ref>
 
== روش استدلال منطقی ==
لازم به ذکر است که «منطق» ،وظیفه حفظ شکل استدلال را در جهت «غیر مغالطاتی» بر عهده دارد ؛و لکن «غیر مغالطه» بودن دلالت ذاتی گزاره بر عهده «منطق» نیست.
منطق وظیفه حفظ شکل [[استدلال]] در جهت «غیرمغالطاتی» برعهده دارد؛ ولی غیرمغالطه‌بودن دلالت ذاتی گزاره برعهده منطق نیست.
 
برای مثالنمونه ،وقتیوقتی دو گزاره «[[بیضی]]، ،دایره[[دایره]] است» و «بیضیبیضی، ،دایرهدایره نیست» ؛کنارکنار یک دیگرهم قرار می‌گیردمی‌گیرد، ؛روشروش «استدلال منطقی» حاکم بر جهان امروز ،ایناین دو را «[[متناقض»]] و دستدست‌کم کم «یکی» را دارای «[[مغالطه» ارزیابی]] می‌کندبرمی‌شمارد.
اما وقتیهنگامی که دو گزاره «بیضیبیضی، ،دایرهدایره است» و «بیضیبیضی، ،استوانه[[استوانه]] است» ؛کنارکنار یک دیگرهم قرار می‌گیردمی‌گیرد، ؛روشروش استدلال منطقی ،«[[مغلطه» ای]]‌ای در جهت ارتباط دهیارتباط‌دهی میان این دو گزاره نمینمی‌بیند. بیندبه‌بیان‌دیگر ؛به عبارت دیگر ،ازاز جهت سلامت شکل گزاره ،مغالطه‌ایمغالطه‌ای دیده نمی‌شودنمی‌شود؛ ؛امااما ضروری است از دید راست آزماییراست‌آزمایی دلالت و ذات گزاره‌ها که آیا دارای قوام عقلی هستند یا خیرخیر، ؛بهبه «[[فلسفه»]] روی آورد ؛وو همین مسئله ،تفاوتتفاوت بنیادین میان «[[منطق»]] و «[[فلسفه»]] را نشان می‌دهدمی‌نمایاند.
 
اما وقتی دو گزاره «بیضی ،دایره است» و «بیضی ،استوانه است» ؛کنار یک دیگر قرار می‌گیرد ؛روش استدلال منطقی ،«مغلطه» ای در جهت ارتباط دهی میان این دو گزاره نمی بیند ؛به عبارت دیگر ،از جهت سلامت شکل گزاره ،مغالطه‌ای دیده نمی‌شود ؛اما ضروری است از دید راست آزمایی دلالت و ذات گزاره‌ها که آیا دارای قوام عقلی هستند یا خیر ؛به «فلسفه» روی آورد ؛و همین مسئله ،تفاوت بنیادین میان «منطق» و «فلسفه» را نشان می‌دهد.
 
استدلال مبتنی بر «منطق» ،شرط لازم ـ و ناکافی ـ برای پایه ریزی استدلالات عقلانی است و در واقع منطق ،این وظیفه را بر عهده دارد که چگونگی «درست اندیشیدن» را حاصل دهد ؛تا بدین صورت ،پایه ریزی استدلالات و عقلیدن صحیح (آن گونه که آن «منطق» ،درست اش می‌داند) ،مهیا گردد.
<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.historyguide.org/ancient/lecture8b.html
| عنوان = http://www.historyguide.org/ancient/lecture8b.html
}}
</ref>
<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.questia.com/read/23394954?title=The%20First%20Philosophers%3a%20The%20Presocratics%20and%20Sophists
| عنوان = http://www.questia.com/
}}
</ref>
 
استدلال مبتنی بر منطق، شرط لازم و ناکافی برای پایه‌ریزی استدلالات عقلانی است و در واقع منطق این وظیفه را برعهده دارد که چگونگی درست‌اندیشیدن را حاصل دهد تا بدین‌صورت پایه‌ریزی استدلالات و اندیشیدن درست (آنگونه که منطق آن را درست می‌داند) فراهم گردد.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.historyguide.org/ancient/lecture8b.html| عنوان = Greek Thought: Socrates, Plato and Aristotle}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.questia.com/read/23394954?title=The%20First%20Philosophers%3a%20The%20Presocratics%20and%20Sophists| عنوان = The First Philosophers - The Presocratics and Sophists}}</ref>
 
== پانویس ==
 
{{-}}
{{پانویس}}
۳۰٬۷۰۰

ویرایش