ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف/پرسش‌های رایج: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏بی‌طرف بودن: ابرابزار)
 
=== بی‌طرف بودن ===
==== چیزی تحت عنوان عینی‌بودن وجود ندارد ====
<!-- ==== There's no such thing as objectivity ====
''چیزی تحت عنوان عینی‌بودن وجود ندارد. هر کسی با اندک دانش فلسفی این را می‌داند. پس چطور می‌شود سیاست دبط را جدی گرفت؟''
''There's no such thing as objectivity. Everybody with any philosophical sophistication knows that. So, how can we take the NPOV policy seriously?''
 
این شایع‌ترین مخالفت با سیاست بیطرفی شایع‌ترین «سوءبرداشت» از این سیاست را نیز منعکس می‌کند. سیاست دبط چیزی دربارهٔ عینی بودن نمی‌گوید. مشخصا، سیاست ''نمی‌گوید'' چیزی [[عینی‌گرایی (فلسفه)|تحت عنوان عینی بودن به معنای فلسفی اش]]— «دیدگاهی از ناکجا» (با استفاده از عبارت [[تامس نیگل]]) وجود دارد، به نحوی که مقالاتی که از آن دیدگاه نوشته شوند متعاقباً از نظر عینی حقیقت داشته باشند. سیاست این نیست، و این هدف ما نیست! بلکه، بی‌طرف بودن توصیف مناقشه‌ها به جای درگیر شدن در آنهاست. به بیان دیگر، وقتی به موضوعی می‌پردازیم، باید ''آنچه مردم دربارهٔ آن گفته‌اند'' را گزارش کنیم نه چیزی که هست. این بدان معنا نیست که هیچ چیز از نظر فلسفی مناقشه برانگیز گفته نشود؛ اتفاقاً فلاسفه همیشه به توصیف مناقشه‌ها می‌پردازند. حتی [[نسبی‌گرایی|نسبی گرایان]] پیچیده آناً تشخیص می‌دهند که بیطرفی، به این معنا، کاملاً با فلسفه شان سازگار است.
This most common objection to the neutrality policy also reflects the most common ''misunderstanding'' of the policy. The NPOV policy says nothing about objectivity. In particular, the policy does ''not'' say that there is such a thing as [[عینی‌گرایی (فلسفه)]]—a "view from nowhere" (to use [[تامس نیگل]]'s phrase), such that articles written from that viewpoint are consequently objectively true. That is not the policy, and it is not our aim! Rather, to be neutral is to describe debates rather than engage in them. In other words, when discussing a subject, we should report ''what people have said about it'' rather than ''what is so''. This is not to say anything philosophically contentious; indeed, philosophers describe debates all the time. Even sophisticated [[نسبی‌گرایی]] will immediately recognize that "neutrality", in this sense, is perfectly consistent with their philosophy.
 
حالا، آیا ممکن است مناقشه‌ها را به‌طور منصفانه توصیف کرد؟ این مسئله ای تجربی و نه فلسفی است: آیا می‌توانیم مقالات را به نحوی ویرایش کنیم که همهٔ شرکت کنندگان عمده بتوانند به متن نهایی بنگرند، و موافق باشند که دیدگاه شان به درستی ارائه شده و تا جایی که پیش زمینه اجازه می‌دهد کامل است؟ شاید ممکن نباشد همهٔ مناقشه‌ها را با عینیت کامل توصیف کرد، ولی این هدفی است که هزاران کاربر هر روزه برای نیل به آن تلاش می‌کنند.
Now, '' is it possible'' to characterize disputes fairly? This is an empirical issue, not a philosophical one: can we edit articles so that all the major participants will be able to look at the resulting text, and agree that their views are presented accurately and as completely as the context permits? It may not be possible to describe all disputes with perfect objectivity, but it is an aim that thousands of editors strive towards every day.
<!--
 
==== Lack of neutrality as an excuse to delete ====
Editors have different ideas about how Wikipedia should look "today". Some want it to be as fault-free as possible, even if that means cutting mediocre content; others think that all but the most serious flaws should be allowed to stand so they can be improved.
 
While the [[ویکی‌پدیا:تأییدپذیری]] of establishing [[ویکی‌پدیا:تأییدپذیری]] and [[ویکی‌پدیا:منابع معتبر]] rests on those who are challenged about it, there is usually no need to immediately delete text that can instead be rewritten as necessary over time. Obvious exceptions are articles about [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان]] or clear [[ویکی‌پدیا:خرابکاری]]، but generally there is no need for text to meet the highest standards of neutrality ''today'' if there's a reasonable chance of getting there.
 
Also, determining whether a claim is true or useful, particularly when few people know about the topic, often requires a more involved process to get the opinions of other editors. It's a good idea to raise objections on a [[ویکی‌پدیا:رهنمودهای صفحه بحث]] or at a relevant [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه]]. Discussing contentious claims helps editors to evaluate their accuracy and often leads to better sourcing and clearer phrasing.