کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

\operatorname{E} \left [ (\overline{y}_{11} - \overline{y}_{12}) - (\overline{y}_{21} - \overline{y}_{22}) \right ] ~=~ \delta (D_{11} - D_{12}) + \delta(D_{22} - D_{21}).</math>
 
اگر گروه 2 گروه درمان و زمان پس از اعمال روش درمان نیز <math>t = 2</math> باشد، <math>D_{22}=1</math> و <math>D_{11}=D_{12}=D_{21}=0</math> می شود و. تاثیر درمان با این فرض برابر خواهد بود با:
 
<math>
۱۲۴

ویرایش