کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== فرضیات ==
تمام فروضی که در روش [[حداقل مربعات معمولی]] برقرار است در این روش نیز برقرار خواهد بود و در کنار آن ها فرض دیگری با عنوان فرض روند موازی در این روش مفروض است. این فرض بیان می کند که شیب خط برای هر دو گروه درمان و کنترل با یکدیگر برابر است. این فرض کمی دور از واقعیت است و برای آن که احتمال برقرار بودن این شرط را بالا ببرند، در کنار این روش از روش آماری دیگری با عنوان تطبیق استفاده می کنند.
 
== پیاده سازی ==
۱۲۴

ویرایش