کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== فرضیات ==
تمام فروضی که در روش [[حداقل مربعات معمولی]] برقرار است در این روش نیز برقرار خواهد بود و در این روش در کنار آناین هافروض فرض دیگری با عنوان فرض روند موازی در این روش مفروض است. این فرض بیان می کند که شیب خط برای هر دو گروه درمان و کنترل با یکدیگر برابر است. این فرض کمی دور از واقعیت است و برای آن که احتمال برقرار بودن این شرط را بالا ببرند، در کنار این روش از روش آماری دیگری با عنوان تطبیق استفاده می کنند.
 
== پیاده سازی ==
۱۲۴

ویرایش