کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

تمام فروضی که در روش [[حداقل مربعات معمولی]] برقرار است در این روش نیز برقرار خواهد بود. از جمله اینکه [[امید ریاضی شرطی]] خطا در آن برابر صفر است.
فرض دیگری که در این روش مفروض است، فرضی با عنوان '''روند موازی''' است. این فرض بیان می کند که شیب خط برای هر دو گروه درمان و کنترل با یکدیگر برابر است
(<math>\lambda_{22} - \lambda_{21} \neqeq \lambda_{12} - \lambda_{11}</math>).
این فرض کمی دور از واقعیت است و برای آن که احتمال برقرار بودن این شرط را بالا ببرند، در کنار این روش از روش آماری دیگری با عنوان تطبیق استفاده می کنند.
 
۱۲۴

ویرایش