تفاوت میان نسخه‌های «بیماری حرکت»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(انتقال از دریازدگی، ابرابزار)
|pronounce=
|field=[[عصب‌شناسی]]
|symptoms=[[تهوعتةوع]]، [[بالا آوردن]]، cold sweat, increased [[بزاق]]
|complications=[[دهیدراسیوندةیدراسیون]]، [[electrolyte problems]], [[lower esophageal tear]]
|onset=
|duration=
|risks=[[بارداری]]، [[میگرن]]، [[نشانگان منییر]]
|diagnosis=Based on symptoms
|differential=[[سرگیجهسرگیجة وضعیتی حمله‌ایحملة‌ای خوش‌خیم]]، [[vestibular migraine]]، [[سکتهسکتة مغزی]]
|prevention=Avoidance of triggers
|treatment=Behavioral measures, medications
|medication=[[هیوسینةیوسین]]، [[دیمن هیدریناتةیدرینات]]، [[دگزامفتامین]]
|prognosis=Generally resolve within a day
|frequency=Nearly all people with sufficient motion
|deaths=
}}
'''بیماری حرکت''' {{انگلیسی|Motion sickness}} یا '''بیماری سفر''' یک عارضهعارضة در حین مسافرت (دریازدگی) است کهکة سیستم تعادلی گوش داخلی دچار تغییر می‌شود و عدم تطابق سیستم تعادلی گوش داخلی باعث ایجاد اقسام حفظ تعادلی بدن می‌شود. سرگیجه،سرگیجة، تهوعتةوع و استفراغ و خستگی از نشانه‌هاینشانة‌ةای این بیماری حرکتی محسوب می‌شود.<ref name=benson>{{cite book |author=Benson, AJ |title=Motion Sickness. In: Medical Aspects of Harsh Environments |volume=2 |chapter=35 |location=Washington, DC |year=2002 |url=http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv2/harshEnv2.html |accessdate=2008-05-09 |chapterurl=http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv2/HE2ch35.pdf |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090111214536/http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv2/harshEnv2.html |archivedate=۱۱ ژانویهژانویة ۲۰۰۹ |dead-url=yes}}</ref><ref>[http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?keyword=^Sea-sick,%20adj. Woodhouse's English-Greek Dictionary Page 745]</ref> داروهاییداروةایی مانند [[دیمن‌هیدریناتدیمن‌ةیدرینات]]، [[سیناریزین]] و [[هیوسینةیوسین]] در درمان این بیماری بکار می‌روند.
 
تقریباً هرةر انسانی مستعد بیماری حرکت است. بهبة صورت عمومی، جمعیت را می‌توان بهبة سهسة بخش تقسیم نمود، یک سوم کهکة بسیار مستعد بیماری حرکت هستند،ةستند، یک سوم کهکة تنهاتنةا در شرایط موجی دریا پاسخ می‌دهندمی‌دةند و یک سوم تنهاتنةا در شرایط انتهاییانتةایی و بسیار شدید، دچار بیماری حرکت می‌شوند. هرةر چند هرةر فردی با داشتن سیستم کارآمد طبیعی حلزون گوش، مستعد این بیماری است ولی افرادی کهکة کاملاً ناشنوا بودهبودة و سیستم حلزونی گوش آن‌هاآن‌ةا پاسخ نمی‌دهد،نمی‌دةد، ایمن هستندةستند.
 
غواصان در دو شرایط دچار دریازدگی می‌شوند؛ نخست زمانی کهکة در قایق هستندةستند و بهبة سوی مکان غوص می‌روند و دوم زمانی کهکة در آب هستندةستند و بهبة ویژهویژة اگر بهبة قایق متصل باشند (برای مثال در هنگامةنگام برداشت فشار).
 
== یافته‌هاییافتة‌ةای بالینی ==
معمولاً اولین نشانة بیماری حرکت، رنگ پریدگی است. گهگاهیگةگاةی نیز این نشانهنشانة با سیمای برافروختگی، پیشگام می‌گردد. این نشانهنشانة با خمیازهخمیازة کشیدن، بی‌قراری و عرق سرد کهکة اغلب بر روی پیشانی و لب بالا دیدهدیدة می‌شود ادامهادامة می‌یابد. بی حالی، تهوعتةوع و استفراغ بهبة سوی خستگی مفرط ''(prostration)''، دی هیدراسیونةیدراسیون و اختلالات اسید و باز و الکترولیتی ادامهادامة می‌یابد. هنگامةنگام سیر در این روند، اغلب افت و خیزی در علائم، بهبة ویژهویژة پیش از وقوع قطعی استفراغ مشاهدهمشاةدة می‌گردد.
 
احتمال ایجاد مقاومت نسبت بهبة حرکت خاصی وجود دارد و فرد ممکن است تحت شرایط خاص، نسبت بهبة آن حرکت ایمن شود. امّا چنانچه،چنانچة، تغییری در وضعیت یا ماهیتماةیت حرکت روی دهد،دةد، فرد دوبارهدوبارة مستعد می‌شود. برخورد مداوم با شرایط ثابت، تولید مقاومت بهبة مدت دو تا سهسة روز می‌کند. البتهالبتة این حالت می‌تواند در شرایط کوتاه‌ترکوتاة‌تر کهکة بهبة صورت ممتد باشد نیز روی دهددةد. یک وضعیت عادتی سیستم اعصاب مرکزی نیز روی می‌دهد؛می‌دةد؛ بهبة این صورت کهکة بعد از اینکهاینکة حرکت متوقف می‌شود، فرد احساس می‌کند هنوزةنوز در حالت نوسان گهوارهگةوارة ای، با همانةمان فرکانس تکان‌هایتکان‌ةای کشتی، قرار دارد.
 
تنوع گسترده‌ایگستردة‌ای در مستعد بودن بهبة بیماری حرکت وجود دارد. با افزایش سن، فرد مقاوم می‌گردد و حداقل یک مطالعهمطالعة نشان داده‌استدادة‌است کهکة زنان بیش از مردان مستعد بیماری حرکت هستند؛ةستند؛ البتهالبتة اینگونهاینگونة تحلیل شده‌استشدة‌است کهکة زنان بهبة نسبت مردان تجربهتجربة کمتری در رویارویی با این شرایط داشته‌اندداشتة‌اند. پرخوری مفرط در غذا و الکل، پیش از رویارویی با شرایط بیماری حرکت (بهبة ویژهویژة در شب قبل) فرد را مستعد می‌کند. موقعیت فرد در روی عرشة کشتی بسیار مهممةم است و زمانی کهکة فرد در میانهمیانة کشتی است و چشم بهبة افق دارد، تکانة کمتری برای ایجاد بیماری حرکت دریافت می‌کند. هرةر اقدامی برای خواندن نوشته‌ها،نوشتة‌ةا، موجب تشدید شرایط می‌گردد. عوامل روحی نیز، پیش از سوار شدن بهبة کشتی، نقش دارند. نکتة جالب آنکه،آنکة، زمانی کهکة فردی دریازدهدریازدة می‌شود، اغلب انتقال بیماری حرکت بهبة افراد دیگر نیز مشاهدهمشاةدة می‌گردد.
 
== اتیولوژی ==
بیماری حرکت، در نتیجة عدم تطابق یا ایجاد تقابل در اطلاعات عصبی حسی روی می‌دهدمی‌دةد. بهبة صورت طبیعی، تکانه‌هایتکانة‌ةای (''stimuli'') حلزونی گوش با تکانه‌هایتکانة‌ةای بینایی و وضعیت فضایی ''(proprioceptive)'' سرو کار دارند کهکة همگیةمگی موجب ارسال پیام بهبة مغز در مورد موقعیت بدن می‌شوند و این سیستم هنگامیةنگامی کهکة فرد در حرکت می‌باشد نیز در جریان است. هنگامیةنگامی کهکة محیط نیز در چرخش باشد، اطلاعات گیج‌کنندهگیج‌کنندة می‌شوند. در بیماری حرکت، هنگامةنگام آغاز و توقف، باز سازماندهیسازماندةی حسی روی می‌دهدمی‌دةد (هنگامیةنگامی کهکة درون داد حاصلهحاصلة از بینایی، بخش حلزونی گوش و موقعیت فضایی در حالت گوناگونی با الگوهایالگوةای اطلاعات ارسالی اخیر کهکة انبار شده‌اندشدة‌اند در تقابل قرار می‌گیرد). بیماری حرکت در حقیقت یک واکنش دستگاهدستگاة اعصاب مرکزی بهبة پیام‌هایپیام‌ةای حلزونی گوش است. چنین بیان شده‌استشدة‌است کهکة بعضی از داروها،داروةا، با ایجاد کاهشکاةش پاسخ حلزونی گوش بهبة تکانه‌ها،تکانة‌ةا، اثر درمانی دارند. گوناگونی در حساسیت دستگاهدستگاة عصبی فرد بهبة این پیام‌هاپیام‌ةا نیز گوناگونی در مستعد بودن را توجیهتوجیة می‌کند. امّا یک همةم پوشانی، میان نتایج استعمال دارو درگروه‌هاییدرگروة‌ةایی کم یا زیاد مستعد بیماری حرکت وجود دارد.
 
== پیشگیری ==
=== دارو برای عموم ===
تنوع گسترده‌ایگستردة‌ای از داروهایداروةای پیشنهادیپیشنةادی وجود دارد. براساس کتب جامع فارماکولوژی مرجع، هیوسینةیوسین (اسکوپولامین) داروی انتخابی است. بهترینبةترین ترکیب نیز پرومتازین هیدروکلرایدةیدروکلراید ۲۵ میلی‌گرم همراهةمراة با ۲۵ میلی‌گرم سولفات افدرین است. امّا اسکوپولامین، بهترینبةترین داروی واحد است و چنانچهچنانچة با افدرین سولفات یا دی‌آمفتامین سولفات ترکیب شود، اثر بهتریبةتری دارد. این دارو برای شرایط کوتاهکوتاة (۴ ساعت) و حرکت شدید بسیار مؤثر است ولی بهبة دلیل وجود عوارض مانند خواب آلودگی (۸۰ درصد)، تاری دید و سرگیجه،سرگیجة، اسکوپولامین برای غواصان (پیش از امتحان دارو) مناسب نمی‌باشد.
 
شکل پوستی اسکوپولامین (''Trasderm Scop<sup>TM</sup>'') نیز وجود دارد کهکة در یک کارآزمایی دیدهدیدة شد کهکة در دیمن هیدریناتةیدرینات از یک بار استفادة شکل پوستی، مؤثرتر بوده‌استبودة‌است و اثر دو بار استفادة پوستی اسکوپولامینی با دیمن هیدریناتةیدرینات برابری می‌کند؛ در ضمن دیمن هیدریناتةیدرینات این برتری را نیز دارد کهکة بهبة زمان کمتری برای تأثیر نیاز دارد. همچنینةمچنین نشان دادهدادة شده‌استشدة‌است کهکة دیمن هیدریناتةیدرینات در زمانی کهکة با افدرین سولفات ترکیب می‌شود اثر بهتریبةتری از خود نشان می‌دهدمی‌دةد. آنتی هیستامین‌ها،ةیستامین‌ةا، در شرایط بیماری حرکت طولانی‌تر ولی با شدت متوسط تر، تأثیر بیشتری دارند. مطالعات دیگر، با کاربرد سیکلیزین ''(cyclizine)''، مشاهدهمشاةدة نمودند کهکة اثر بخشی آن همانندةمانند دیمن هیدریناتةیدرینات است ولی این دارو علائم معدهمعدة ای و خواب آلودگی کمتری دارد. دوزاژ ممتد از این دارو ممکن است مورد نیاز باشد. کاربرد ترکیبات آمادهآمادة مانند هیوسینةیوسین و دیمن هیدریناتةیدرینات ممکن است بیش از مصرف این دو دارو به‌طوربة‌طور جداگانهجداگانة مؤثر باشد.
 
=== داروهاداروةا برای غواصان ===
برای غواصان مستعد دریازدگی، نوع داروی انتخابی و ژرفای غوص تعیین‌کنندهتعیین‌کنندة می‌باشند. برای غوص در صبحگاهان،صبحگاةان، پرومتازین ۲۵ میلی‌گرم در شب قبل از غوص دارای اثر ضد بیماری حرکت بودهبودة و با این شیوهشیوة نیز اثرات خواب آلودگی دارو برطرف می‌شود. از سیکلیزین بهبة مقدار ۲۵ میلی‌گرم، یک ساعت قبل از حرکت نیز می‌توان استفادهاستفادة کرد. برای غوص در ساعات بعد از صبحگاهان،صبحگاةان، می‌توان از مکلوزین ''(meclozine)'' بهبة میزان ۲۵ میلی‌گرم در ۸ ساعت قبل از غوص یا از همانةمان سیکلیزین ۲۵ میلی‌گرم یک ساعت قبل از حرکت استفادهاستفادة کرد.
 
در همةةمة این موارد، دارو را می‌بایست غواص بهبة صورت امتحانی استفادهاستفادة کردهکردة باشد کهکة با عوارض ناخواستهناخواستة آن آشنا شود. زیرا نمی‌بایست اثر ناخواستة آرامبخشی در قبل از غوص داشتهداشتة باشد و غوص نیز می‌بایست بهبة زیر ۱۸ متر (۶۰ فوت) محدود شود تا خطرات نارکوز ''(narcosis)''چشمگیری اتفاق نیفتد.
 
در غواصی، اثرات ناخواستة شکل پوستی اسکوپولامین شامل کاهشکاةش ترشحات تنفسی، خشکی دهان،دةان، تاری دید و خواب آلودگی نیز غیرقابل قبول هستندةستند.
 
== درمان ==
در دریانوردی، عادت بهبة شرایط موجود (''acclimatization'') با گذران زمان در دریا بهبة وجود می‌آید کهکة معمولاً ۲ تا ۳ روز برای تطابق با شرایط جدید، زمان لازم است.
 
منابع تحریکی حلزون گوش و موقعیت فضایی می‌بایست تا حد ممکن کاهشکاةش دادهدادة شوند (دراز کشیدن تا جایی کهکة ممکن است بهبة صورت بی حرکت) و از حرکات اضافی سر می‌بایست اجتناب نمود. در کشتی‌هایکشتی‌ةای کوچک، قرار گرفتن در خط مرکزی بهبة سمت سکان، موجب کمترین حرکت پیچیدهپیچیدة می‌شود.
 
تکانه‌هایتکانة‌ةای بنیانی گیج کننده،کنندة، از طریق بستن چشم‌هاچشم‌ةا یا نگاهنگاة بهبة افق، کاهشکاةش می‌یابند.
 
سرکوب تکانه‌هایتکانة‌ةای گیج‌کنندهگیج‌کنندة از طریق فعالیت مغزی (مانند ماهیگیری،ماةیگیری، راهبریراةبری سکان کشتی چنانچهچنانچة شرایط امکان‌پذیر باشد یا نگاهنگاة بهبة ویدئویی کهکة با فاصلهفاصلة قرار دارد) ممکن است. چنانچهچنانچة بیمار در شرایط سخت قرار دارد و استفراغ نیز روی داده‌است،دادة‌است، پیلور در حالت انقباضی قرار گرفته‌استگرفتة‌است و داروهایداروةای خوراکی ممکن است بهبة مکان جذب نرسند. از این رو، داروهاداروةا را می‌بایست بهبة صورت غیر خوراکی تجویز نمود. پرومتازین ۵/۱۲ تا ۵۰ میلی‌گرم، از تزریق عضلانی هیوسین،ةیوسین، مؤثرتر است. چنانچهچنانچة در درمان تأخیری روی دادهدادة باشد، تجویز وریدی مایع و جایگزین نمودن الکترولیت‌هاالکترولیت‌ةا نیز لازم است. در حقیقت کسانی کهکة با پزشکی دریایی سر و کار دارند می‌دانند کهکة ممکن است مایع از خود دارو مهم‌ترمةم‌تر باشد.
 
== پیوند بهبة بیرون ==
{{یادکرد وب|نام خانوادگی=نبی پور|نام=ایرج|عنوان=دریازدگی|اثر=پزشکی دریایی|تاریخ=۱۳87|ناشر=دانشگاهدانشگاة علوم پزشکی و خدمات بهداشتیبةداشتی درمانی بوشهربوشةر|نشانی=http://marinebiomed.ir/|کد زبان=|نویسندهنویسندة=|وبگاهوبگاة=}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=نبی پور|نام=ایرج|پیوند نویسندهنویسندة=ایرج نبی پور (فوق تخصص بیماری‌هایبیماری‌ةای غدد درون ریز و متابولیسم)|فصل=دریازدگی|عنوان=پزشکی دریایی|سال=۱۳87|ناشر=دانشگاهدانشگاة علوم پزشکی و خدمات بهداشتیبةداشتی درمانی بوشهربوشةر|شابک=978-600-5032-23-9}}[http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=۱۵۰۳۹۱۹ خانهخانة کتاب]
 
== جستارةای وابستة ==
== جستارهای وابسته ==
* [[تهوعتةوع]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پیامدهایپیامدةای عوامل برون‌تنی}}
{{پزشکی غواصی، فیزیولوژی و فیزیک}}
{{غواصی}}
[[ردهردة:بیماری حرکت]]
[[ردهردة:استفراغ]]
[[ردهردة:بیماری‌هایبیماری‌ةای اعصاب]]