تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورهای با رسمیت محدود»