ترتیب جزئی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: ویرایش جزئی
جز (ربات: ویرایش جزئی)
جز (ربات: ویرایش جزئی)
مثلاً رابطهٔ ≥ روی اعداد صحیح یک رابطهٔ مرتب جزئی است. چون
 
* به ازای هر عدد صحیح a داریم a≤a
* به ازای هر دو عدد صحیح a,b، اگر b≤a و a≤b آنگاه a=b.
 
* به ازای هر سه عدد صحیح a وb وc، اگر b≤a و c≤b. آنگاه c≤a.
 
اعداد صحیح و رابطه ≥ را می‌توان به صورت (≥,Z) نشان داد.
۱۸۶٬۰۵۸

ویرایش