تفاوت میان نسخه‌های «آرتور کریستنسن»

من سعید سهیلی، مترجم چند اثرکریستین سن از زبان دانمارکی به فارسی هستم، آثار یاد شده را به متن مقاله افزودم.
جز (الگوی حذف‌شده)
(من سعید سهیلی، مترجم چند اثرکریستین سن از زبان دانمارکی به فارسی هستم، آثار یاد شده را به متن مقاله افزودم.)
* افسانه های ایرانیان، ترجمه امیر حسین اکبری شالچی،تهران، ۱۳۸۶ش
* کاوه آهنگر و درفش کاویانی،- ترجمه منیژه احد زادگان آهنی، تهران، ۱۳۸۷ش
* گویش سمنان –  ترجمه احسان ابراهیمیان،و ویرایش و حواشی حمید رضا حسن زاده توکلی، سمنان، ۱۳۸۹ش. این اثر که در ۱۹۱۵م در کپنهاگ منتشر شده‌است، نخستین اثر کریستن سن در باره گویشهای ایرانی است. چند صفحه از این رساله را محمد جعفر محجوب در ۱۳۳۶ش ترجمه و در مجله یغما چاپ کرده بوده‌است.آثار دیگری ازکریستین سن که اخیرا به زبان فارسی ترجمه و در این متن ذکر نشده بدین قرار است:
*شاعران و متفکران اسلامی، ترجمه سعید سهیلی، انتشارات پرسش آبادان 1396، و انتشارات فروغ/ آلمان 1392.
*ایران کهن و ایران نو ( سفرنامه کریستین سن به ایران)ترجمه سعید سهیلی انتشارالکترونیکی، به آدرس: saxo.dk
*ایران در زمان سامانیان، کریستین سن، ترجمه سعید سهیلی، انتشارات الکترونیکی به آدرس: saxo.dk
*رساله شعر درباری و دربار های شعر، کریستین سن، ترجمه سعید سهیلی ،انتشارات الکترونیکی به آدرس: saxo.dk
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس