تفاوت میان نسخه‌های «درام حقوقی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Legal drama»)
 
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
[[پرونده:Twelve_Angry_Men.png|بندانگشتی| صحنه ای از فیلم، ''[[۱۲ مرد خشمگین (فیلم ۱۹۵۷)|12۱۲ مرد عصبانی]]'' که حول هیئت منصفه یک پرونده قتل احاطه شده استشده‌است. ]]
'''درام حقوقی''' (به انگلیسی: Legal drama)'''،''' یک [[ژانر]] فیلم و تلویزیون است که عموماً به داستان هایداستان‌های مربوط به اعمال قانونی و سیستم قضایی توجه می کندمی‌کند.<ref>{{Cite web|url=http://www.afi.com/10top10/|title=AFI: 10 Top 10|website=www.afi.com|accessdate=2018-07-01}}</ref>
 
اصطلاح "«درام قانونی"» معمولاً برای [[برنامه تلویزیونی|برنامه هابرنامه‌ها]] و [[فیلم]] [[برنامه تلویزیونی|های تلویزیونی]] به کار می رودمی‌رود.
[[پرونده:Twelve_Angry_Men.png|بندانگشتی| صحنه ای از فیلم، ''[[۱۲ مرد خشمگین (فیلم ۱۹۵۷)|12 مرد عصبانی]]'' که حول هیئت منصفه یک پرونده قتل احاطه شده است. ]]
'''درام حقوقی''' (به انگلیسی: Legal drama)'''،''' یک [[ژانر]] فیلم و تلویزیون است که عموماً به داستان های مربوط به اعمال قانونی و سیستم قضایی توجه می کند.<ref>{{Cite web|url=http://www.afi.com/10top10/|title=AFI: 10 Top 10|website=www.afi.com|accessdate=2018-07-01}}</ref>
 
درامهای حقوقی به طوربه‌طور معمول زندگی [[وکیل|وکلا]]، [[خوانده|متهمان]] ، [[خواهان (حقوق)|شاکیان]] و یا سایر شخصیت هایشخصیت‌های داستانی مرتبط با عمل قانون موجود در نمایش تلویزیونی یا فیلم را دنبال می کنندمی‌کنند. درام حقوقی با [[داستان کارآگاهی|داستانهای پلیسی]] که به طوربه‌طور معمول بر مأمورین پلیس یا کارآگاهان و حل جرایم تمرکز دارد ،دارد، متفاوت است. تمرکز درامهای حقوقی، بیشتر اوقات، حوادثی است که در یک [[دادگاه]] اتفاق می افتد می‌افتد و گاهی مراحل مختلف قانونی مانند [[ژرف اندیشی|جلسات هیئت منصفه]] یا کارهایی را که در [[مؤسسه حقوقی|موسسات]] حقوقی انجام می شود ،می‌شود، شامل می شودمی‌شود.
اصطلاح "درام قانونی" معمولاً برای [[برنامه تلویزیونی|برنامه ها]] و [[فیلم]] [[برنامه تلویزیونی|های تلویزیونی]] به کار می رود.
 
در ایران ،ایران، فیلم [[جدایی نادر از سیمین]]<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نقد و بررسيبررسی فيلمفیلم «جداييجدایی نادر از سيمينسیمین» از ديدگاهدیدگاه حقوقيحقوقی|نشانی=https://www.isna.ir/news/9001-09924/نقد-و-بررسي-فيلم-جدايي-نادر-از-سيمين-از-ديدگاه-حقوقي|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2011-04-13|بازبینی=2020-06-18|کد زبان=fa}}</ref> و [[هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند|هیس ،هیس، دخترها فریاد نمی زنندنمی‌زنند]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/news/348006/10-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AFایراد-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8Aحقوقي-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85فيلم-%D9%87%D9%8A%D8%B3هيس-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7دخترها-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AFفریاد-%D9%86%D9%85%DB%8Cنمی-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AFزنند|وبگاه=www.tabnak.ir|بازبینی=2020-06-18}}</ref> از جمله فیلم هایفیلم‌های درام حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ده فیلم برتر حقوقی که در دادگاه روایت شدند + دانلود – کانون وکلای دادگستری فارس|نشانی=https://farsbar.org/2019/04/21/%d8%af%d9%87ده-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85فیلم-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1برتر-%da%a9%d9%87که-%d8%af%d8%b1در-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87دادگاه-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aaروایت-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%afشدند-%d8%af%d8%a7دا/|بازبینی=2020-06-18|کد زبان=fa-IR|نام=Aliasghar|نام خانوادگی=Fadaei}}</ref>
درامهای حقوقی به طور معمول زندگی [[وکیل|وکلا]]، [[خوانده|متهمان]] ، [[خواهان (حقوق)|شاکیان]] و یا سایر شخصیت های داستانی مرتبط با عمل قانون موجود در نمایش تلویزیونی یا فیلم را دنبال می کنند. درام حقوقی با [[داستان کارآگاهی|داستانهای پلیسی]] که به طور معمول بر مأمورین پلیس یا کارآگاهان و حل جرایم تمرکز دارد ، متفاوت است. تمرکز درامهای حقوقی، بیشتر اوقات، حوادثی است که در یک [[دادگاه]] اتفاق می افتد و گاهی مراحل مختلف قانونی مانند [[ژرف اندیشی|جلسات هیئت منصفه]] یا کارهایی را که در [[مؤسسه حقوقی|موسسات]] حقوقی انجام می شود ، شامل می شود.
 
در ایران ، فیلم [[جدایی نادر از سیمین]]<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نقد و بررسي فيلم «جدايي نادر از سيمين» از ديدگاه حقوقي|نشانی=https://www.isna.ir/news/9001-09924/نقد-و-بررسي-فيلم-جدايي-نادر-از-سيمين-از-ديدگاه-حقوقي|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2011-04-13|بازبینی=2020-06-18|کد زبان=fa}}</ref> و [[هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند|هیس ، دخترها فریاد نمی زنند]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/news/348006/10-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF|وبگاه=www.tabnak.ir|بازبینی=2020-06-18}}</ref> از جمله فیلم های درام حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ده فیلم برتر حقوقی که در دادگاه روایت شدند + دانلود – کانون وکلای دادگستری فارس|نشانی=https://farsbar.org/2019/04/21/%d8%af%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7/|بازبینی=2020-06-18|کد زبان=fa-IR|نام=Aliasghar|نام خانوادگی=Fadaei}}</ref>
 
== فیلم ==
درامهای حقوقی در سینمای آمریکا ،آمریکا، تاریخچه گسترده ایگسترده‌ای است که از ابتدای فیلم عنوان ''متهم دروغین در سال 1908۱۹۰۸ شروع شده استشده‌است.'' <ref>{{Cite news|url=http://www.bfi.org.uk/films-tv-people/4ce2b7153e82e|title=Falsely Accused! (1908)|work=BFI|accessdate=2018-07-01|language=en}}</ref> در دهه 1950۱۹۵۰ و 1960۱۹۶۰ تعدادی از بهترین فیلم هایفیلم‌های فیلم درام قانونی از جمله ،جمله، [[۱۲ مرد خشمگین (فیلم ۱۹۵۷)|''12۱۲ مرد خشمگین'']] (1957۱۹۵۷) ، [[شاهدی برای تعقیب (فیلم ۱۹۵۷)|''شاهد برای تعقیب'']] (1957۱۹۵۷) ، ''[[می‌خواهم زنده بمانم! (فیلم ۱۹۵۸)|من می خواهممی‌خواهم زنده بمانم]]'' (1958۱۹۵۸) ، ''[[تشریح یک قتل|تشریخ یک قتل]]'' (1959۱۹۵۹) ، ''[[فیلادلفیایی‌های جوان|فیلادلفیایی های جوان]]'' (1959۱۹۵۹) ، [[اجبار (فیلم ۱۹۵۹)|''اجبار'']] (1959۱۹۵۹) ، [[میراث باد (فیلم ۱۹۶۰)|''میراث باد'']] (1960۱۹۶۰) ، ''[[محاکمه در نورنبرگ]]'' (1961۱۹۶۱) و [[کشتن مرغ مقلد (فیلم)|''کشتن یک مرغ مقلد'']] (1962۱۹۶۲) ساخته شد.
 
فیلم هایفیلم‌های 12۱۲ مرد عصبانی و کشتن یک مرغ مقلد به عنوان سنگ بنای درام هایدرام‌های اولیه حقوقی ،حقوقی، نظرات و جوایز گسترده ایگسترده‌ای را کسب کرد. فیلم ''[[کشتن مرغ مقلد (فیلم)|کشتن یک مرغ مقلد]] ،'' سه جایزه آکادمی از بین هشت نامزد دریافتی در سی و [[سی و پنجمین دوره جوایز اسکار|پنجمین]] دوره [[سی و پنجمین دوره جوایز اسکار|جوایز اسکار]] را دریافت کرد و به عنوان بهترین درام حقوقی انتخاب شد. کشورهای دیگر نیز در اوایل دهه 1900۱۹۰۰ درام هایدرام‌های حقوقی یا درام هایدرام‌های دادگاه را نمایش دادند ،دادند، مانند فیلم ساکت فرانسوی ،فرانسوی، ''[[مصائب ژاندارک|"مصائب جوآن قوس"]]'' (1928). <ref>{{Citation|last=Dreyer|first=Carl Theodor|title=The Passion of Joan of Arc|date=1928-10-25|url=https://www.imdb.com/title/tt0019254/|others=Maria Falconetti, Eugene Silvain, André Berley|access-date=2018-07-16}}</ref>
 
برخی از فیلم هایفیلم‌های هیجان انگیز حقوقی شامل :
# ''[[تشریح یک قتل]]''
 
# [[بی‌گناه (فیلم)|بی‌گناه]]
# ''[[تشریح یک قتل]]''
# Mounam_Sammadham (به زبان [[زبان تامیلی|تامیلی]])
# [[بی‌گناه (فیلم)|بی‌گناه]]
# [[شرکت (فیلم)|''شرکت'']]
# Mounam_Sammadham (به زبان [[زبان تامیلی|تامیلی]])
# [[شرکتپرونده پلیکان (فیلم)|''شرکتپرونده پلیکان'']]
# [[پرونده پلیکانموکل (فیلم ۱۹۹۴)|''پرونده پلیکانموکل'']]
# [[موکلترس کهن (فیلم ۱۹۹۴)|''موکلترس کهن'']]
# [[ترسوکیل‌مدافع کهنشیطان (فیلم ۱۹۹۷)|''ترسوکیل‌مدافع کهنشیطان'']]
# [[وکیل‌مدافعجرایم شیطانسنگین (فیلم ۱۹۹۷)|''وکیل‌مدافعجرایم شیطانسنگین'']]
# ''[[هیئت منصفه فراری]]''
# [[جرایم سنگین (فیلم)|''جرایم سنگین'']]
# ''[[هیئتمایکل منصفه فراریکلیتون]]''
# [[شکست (فیلم ۲۰۰۷)|''شکست'']]
# ''[[مایکل کلیتون]]''
# [[شکستوکیل لینکلن (فیلم ۲۰۰۷)|''شکستوکیل لینکلن'']]
# [[سکوت (فیلم ۲۰۱۶)|''سکوت'']] (به زبان [[زبان مالایالم|مالایالمی]])
# [[وکیل لینکلن (فیلم)|''وکیل لینکلن'']]
# [[سکوت (فیلم ۲۰۱۶)|''سکوت'']]Manithan (به زبان [[زبان مالایالمتامیلی|مالایالمیتامیلی]]) ''
# ''Manithan[[سومین قتل]] (به زبان [[زبان تامیلیژاپنی|تامیلیژاپنی]])''
# ''[[سومینSection قتل]]375 (به زبان [[زبان ژاپنیهندی|ژاپنیهندی]])''
# [[آب‌های تیره (فیلم)|''آب‌های تیره'']]
# ''Section 375 (به زبان [[زبان هندی|هندی]])''
# [[آب‌های تیره (فیلم)|''آب‌های تیره'']]
 
<br />
 
== تلویزیون ==
[[سوتس]] و [[نظم و قانون]] ، نمونه هایینمونه‌هایی از مجموعه تلویزیونی درام حقوقی و سریال [[الی مک‌بل|الی مک بل]] و [[بوستون لیگال]] نمونه هایینمونه‌هایی از [[کمدی-درام|کمدی-درام حقوقی]] محبوب هستند. ساخت مجموعه هایمجموعه‌های درام حقوقی به دلیل تقاضای مردم رو به افزایش است.<ref>{{Cite web|url=https://deadline.com/2016/09/fox-justice-legal-drama-scandal-judy-smith-1201818553/|title=Fox Developing Legal Drama Inspired & Produced By 'Scandal's Judy Smith|last=Andreeva|first=Nellie|date=2016-09-13|language=en-US|accessdate=2016-09-14}}</ref>
 
<sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" data-ve-ignore="true" style="white-space:nowrap;">&#x5B; ''[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (Augustاوت 2012۲۰۱۲)">نیاز به استناد</span>]]'' &#x5D;</sup>
[[سوتس]] و [[نظم و قانون]] ، نمونه هایی از مجموعه تلویزیونی درام حقوقی و سریال [[الی مک‌بل|الی مک بل]] و [[بوستون لیگال]] نمونه هایی از [[کمدی-درام|کمدی-درام حقوقی]] محبوب هستند. ساخت مجموعه های درام حقوقی به دلیل تقاضای مردم رو به افزایش است.<ref>{{Cite web|url=https://deadline.com/2016/09/fox-justice-legal-drama-scandal-judy-smith-1201818553/|title=Fox Developing Legal Drama Inspired & Produced By 'Scandal's Judy Smith|last=Andreeva|first=Nellie|date=2016-09-13|language=en-US|accessdate=2016-09-14}}</ref>
 
<sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" data-ve-ignore="true" style="white-space:nowrap;">&#x5B; ''[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (August 2012)">نیاز به استناد</span>]]'' &#x5D;</sup>
 
== همچنین ببینید ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[:رده:مجموعه‌های تلویزیونی حقوقی|مجموعه تلویزیونی حقوقی]]
* [[داستان جنایی]]
* [[داستان کارآگاهیجنایی]]
* [[داستان جناییکارآگاهی]]
* [[خانه متروک]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:آثار درباره اجرای قانون]]
[[رده:ژانرهای تلویزیون]]