تفاوت میان نسخه‌های «کاخ سه‌در»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند حرمسرا به متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{نقشه جامع تخت‌جمشید}}
 
'''کاخ سه‌در'''، تالار شورا،رایزنی، دروازه شاهان، سه دروازه، سه دری یا کاخ مرکزی،میانی، در مرکزمیانه کوشک شاهی [[تخت‌جمشید]] قرارجای دارد. این کاخ توسطبا سه درگاه و چند راهرو به کاخ‌های دیگر راه می‌یابد و از این جهترو آن را کاخ مرکزیمیانی یا سه دری نیز می‌خوانند. چون بر پلکان‌های این کاخ، نجیب‌زادگانبزرگزادگان پارسی را نقش کرده‌اند که به حالتیگونه ای دوستانه و غیررسمی،خودمانی، برای ملاقاتدیدار فرمانروا می‌روند و نیز بهاز سببروی نوعگونه کاربری و موقعیتجایگاه کاخ، گاهی آن را تالار شورارایزنی (انجمن) نیز نامیده‌اند. پیشتر بنایساخت این کاخ را به [[داریوش بزرگ]] نسبتوابسته می‌دادند،می‌دانستند، امابا دلایلیاین همه نشانه هایی در درست است که ساخت کاملپایان آن به وسیلهفرمان [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]] صورتانجام گرفته بوده‌استاست.
 
ساختمان کاخ طرحیتا نسبتاًاندازه ای چهار گوش دارداست. در میان بنا،سازه، تالار مرکزیمیانی مربع شکلیچهارگوش به اندازه ضلعهر پهلو ۱۵٫۵ متر واقع است که سقفشبامش بر چهار ستون سترگ استوار می‌باشد. در دیوار شرقی این تالار، درگاه ورودی و اصلی وجود داردهست و شاه از اینجا به درون واردمی می‌شده‌استآمده‌است. دو درگاه دیگر بهآینه قرینهوار در دیوار جنوبی و شمالی جای دارند. درگاه شرقی به اتاقی بزرگ و باریک، موازی با تالاری باز می‌شده‌است که اتاقک کوچکی در جنوب آن و کفش کنی هم اندازه آن، در شمال وجود داشته‌استبوده‌است. از این کفش کن، پلکانی با ده پله هر پله با ۱۰ سانتی‌متر ارتفاعبلندا به درون سرپله‌ای می‌رفته که خود از راه پلکانی ۲۸ پله، هر یکی به ارتفاعبلندای ۱۰ سانتی‌متر، به داخلدرون اتاق کوچکی در شمال غربی یعنییا همان قسمتبخش خدمهپیشکاران حرمسرایشبستان خشایارشا، راه می‌برده‌است و سپس از طریقراه درگاه شرقی این اتاق کوچک، به اتاق دیگری راه می‌یافته که پلکانی سنگی، آن را به دالان جنوبی کاخ صد ستون متصل می‌کرده‌استمی‌پیوسته‌است. امروزامروزه اتاق‌های شرقی کاخ سه دروازه از میان رفته و فقطتنها قسمتیبخشی از پلکان شمال غرب [[حرمسرا]] موجودبه جا مانده است که این محوطهبخش را به حیاط آپادانا متصلپیوند می‌سازدمی‌دهد که در سال ۱۳۵۶ خ به وسیلهدست [[علیرضا شاپور شهبازی]] باستان‌شناس ایرانی تعمیربازسازی کلیبنیادی شده‌است.
 
پلکان دالان جنوبی کاخ صد ستون نیز هنوز به جا مانده‌است. درگاه شمالی کاخ سه‌در به ایوان دو ستونی باز می‌شده که توسطبا دو پلکان جانبی و منقش،نقش و نگاره دار، به محوطهگستره جنوبی حیاط آپادانا وصلمی گردیده‌استپیوسته‌است. در دیوار غربی این ایوان، دهلیزی تعبیه کردهساخته بوده‌اند که با چند پله سنگی به محوطهپهنه جنوب [[کاخ آپادانای تخت‌جمشید|کاخ آپادانا]] و خود تالار آپادانا راه داشته‌است. درگاه جنوبی هم به ایوانی دو ستونی باز می‌شده که در طرف جنوبی اشجنوبش یک حیاط خلوت واقعجا بوده‌استداشته‌است. خود این حیاط توسطبا پلکان منقشنقشدار کوچکی به یک اتاق سر پله و سپس به حیاط شرقی کاخ [[خشایارشا]]، معروفبا بهنام [[کاخ هدیش|هدیش]]، متصلچسبیده بوده‌است. ایوان غربی توسطبا دو درگاه به اتاق‌های محوطهبخش غربی کاخ سه‌در، که شاملدارای چند تالار دو یا چهار ستونی و تعدادیشماری اتاق بلند و پاسدارخانه مانند بوده، راه می‌یافته‌است. همه کاخ توسطبا خیابانی از [[کاخ ج]] جدا بوده‌است.
 
== پیوند به بیرون ==