تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Shiasun/صفحه تمرین»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲۳ روز پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent; font-size: 85%;}}
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | | | | ||GGF| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GGF='''پناه‌بردن به خدا از شر وسوسه‌های شیطانی'''|boxstyle_GGF=background: #ddf8a4}}
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.-| .| | | | | | | | | | | | |}}
{{Tree chart | | | | | | | | | | | |GFA | | | | | | | | | | | | | |GF2 | | | | | | | | | | GFA='''نکته دوم: آیه ۴-۶'''{{سخ}}ویژگی‌های وسوسه‌گران،| GF2='''نکته اول: آیه ۱–۳'''{{سخ}}دلایل پناه‌بردن به خدا|boxstyle_GFA=background: #ffe3ca |boxstyle_GF1=background: #f8efa4 |boxstyle_GF2=background: #f8efa4}}
{{Tree chart | | | | | | | |,|-|-|^|-|.| | | | | |,|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | |}}