تفاوت میان نسخه‌های «کتیبه و معماری سنگی حوض موسی»