تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Shiasun/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
'''ماده یک قانون مدنی''' از موادی است که ...........
 
== متن ماده ==
{{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent; font-size: 85%;}}
{{Quotation|نتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید . ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایرانخواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد. ماده}}
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | | | | ||GGF| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GGF='''پناه‌بردن به خدا از شر وسوسه‌های شیطانی'''|boxstyle_GGF=background: #ddf8a4}}
 
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | |}}
== توضیح ماده ==
{{Tree chart | | | | | | | | | | | |GFA | | | | | | | | | | | | | |GF2 | | | | | | | | | | GFA='''نکته دوم: آیه ۴-۶'''{{سخ}}ویژگی‌های وسوسه‌گران،| GF2='''نکته اول: آیه ۱–۳'''{{سخ}}دلایل پناه‌بردن به خدا|boxstyle_GFA=background: #ffe3ca |boxstyle_GF1=background: #f8efa4 |boxstyle_GF2=background: #f8efa4}}
تویبلاسالنمسیبلو.طالنطاوبئاسیوبلایئلاوم
{{Tree chart | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | | | |}}
 
{{Tree chart | | | | | | | |G20 | |G21 | |G22 | | | | | |G11 | |G12 | |G13 | | | | | | | | | | | | G22='''ویژگی اول: آیه ۴'''{{سخ}}وسوسه‌گران همیشه در کمین‌اند| G21='''ویژگی دوم: آیه ۵'''{{سخ}}وسوسه‌گران در دل انسان وسوسه می‌کنند| G12='''دلیل دوم: آیه ۲'''{{سخ}}خدا فرمانروای انسان‌هاست| G20='''ویژگی سوم: آیه ۶'''{{سخ}}وسوسه‌گران از دو گروه جن و انس هستند| G12='''دلیل دوم: آیه ۲'''{{سخ}}خدا فرمانروای انسان‌هاست
=== میبتنلانیبلمی ===
|G11='''دلیل سوم: آیه ۳'''{{سخ}}خدا معبود انسان‌هاست |G13='''دلیل اول: آیه ۱'''{{سخ}}خدا پرورش‌دهنده انسان‌هاست|boxstyle_G11=background: #f8efa4 |boxstyle_G22=background: #ffe3ca |boxstyle_G20=background: #ffe3ca |boxstyle_G12=background: #f8efa4 |boxstyle_G13=background: #f8efa4 |boxstyle_G21=background: #ffe3ca}}
سیلعتبلانمیبتنمیبمیبن
 
=== سیبتنمبایومبتلمیل ===
یسلاتنبلستنیتنسلبتنسالبتنسبلتسیبلستنبا
 
سیهمبغاسنیتسلبائنیلبسلیبئسلیبنسپ
 
==== سمیتبلسیانلتنسفلیبنسلیبتلسینب ====
 
==== سایلبتنسیلبنمسیلبنمسلیبتنلسیتب ====
سنیابلستنیلتنسالیبتنسلیبتنلسیبلستنیبلستنیبلستنبلتنسیتنمبغستنمیب
 
=== سیخبعتسمیباتمسیبامسیابمکسیتبمکسنیتبنکسیتبم ===
سهیباستنمچکیده محتوایی
 
==== سیبتمنبنطیتلانمینیبلانم ====
 
== مواد مرتبط ==