تفاوت میان نسخه‌های «کروموزوم»

هر انسان به هنگام [[لقاح]] 23 کروموزوم از [[اسپرم]] پدر و 23 کروموزوم از [[تخمک]] مادر دریافت می‌کند. سلول‌های تخمک و اسپرم هاپلوئید هستند یعنی دارای یک عدد از هر سری کروموزوم‌ند.{{سخ}}سلول‌های [[پروکاریوت|پروکاریوتی]] (مثل [[باکتری]]‌ها) معمولاً دارای یک کروموزوم می‌باشند. البته باکتری‌هایی هم هستند که دارای چند کروموزوم می‌باشند اما این باکتری‌ها نادر هستند. کروموزوم باکتری‌ها به صورت حلقوی است. باکتری‌ها (و برخی [[مخمر]]ها) علاوه بر کروموزوم اصلی دارای یک یا چند [[پلاسمید]] نیز می‌باشند. انسان سالم دارای ۲۳ جفت کروموزم است. ۲۲ جفت کروموزوم که تعیین‌کننده منش‌های ارثی به غیر از جنس (نر و ماده) است و [[اتوزوم]] (خودتن) نامیده می‌شود. یک جفت دیگر را کروموزوم جنسی می‌گویند. کروموزوم‌های جنسی در مردان طبیعی به صورت XY و در زنان طبیعی XX است.
 
== فام تنکروموزوم های همتا ==
کروموزوم های همتا (یا همولوگ) جفت کروموزوم هایی هستند که با ژن‌هایی با ویژگی‌های مشابه در [[جایگاه کروموزومی|جایگاه کروموزوم]] هم‌نظیر و از نظر طول، موقعیت [[سانترومر]] و الگوی رنگ‌آمیزی مشابه هستند. یک جفت کروموزوم همتا، یک کروموزوم از مادر و یک کروموزوم از پدر به ارث می‌برد.<ref name="Campbell">{{cite book |author=Reece, Jane; Campbell, Neil |title=Biology |publisher=Benjamin Cummings |location=San Francisco |year=2002 |isbn=0-8053-6624-5}}</ref>
 
کاربر ناشناس