تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

خوشگلش کردم😋
(70 میلی ولت را به 65 میلی ولت تغییر دادم)
(خوشگلش کردم😋)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری افزودن شکلک
{{Image label small|x=0.104|y=0.206|scale=300|text=[[الیگودندروسیت]]}}
{{Image label end}}
{{پایان چپ‌چین}}
دارای بخش‌هایی بر روی رشته‌ها (دندریت و آکسون) است که [[غلاف میلین]] نام دارد و جنس [[پروتئین]] و [[فسفولیپید]] است.
نکته: قسمت‌هایی که [[غلاف میلین]] وجود ندارد [[گره رانویه|گره‌های رانویه]] نامیده می‌شوند.
در رشته‌های میلین‌دار [[پیام عصبی]] بسیار پرشتابتر هدایت می‌شود (البته سرعت به قطر نورون هم مربوط می‌شود). (به صورت جهشی)
 
دستگاه عصبی آدمی دارای بیشتر از ۱۰۰ میلیارد نورون است. سیگنال‌های ورودی از راه [[سیناپس]]‌ها وارد نورون می‌شوند. این سیناپس‌ها بیشتر روی دارینه‌ها هستند، ولی بر روی جسم یاخته‌ای نورون نیز وجود دارند. در انواعی از نورون‌ها، ممکن است تا ۲۰۰ هزار تا از این ارتباط‌های سیناپسی از رشته‌های ورودی باشند.^^
 
== ساختار نورون ==
کاربر ناشناس