تفاوت میان نسخه‌های «امان‌الله جهانبانی»

== آثار ==
=== تألیف ===
* ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی، ام‍ان‌الله، ''[[م‍رزه‍ایمرزهای ای‍رانایران و ش‍ورویشوروی]]''، ت‍ه‍ران: چاپخانه مجلس، ۱۳۳۶.
* جهانبانی، امان‌الله، ''[[سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن]]''، تهران: [بی‌نا]، ۱۳۳۸.
* ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی، ام‍ان‌الله، ''[[خاطراتی از دوران درخشان رضاشاه کبیر: نبرد شکریازی و ساری‌داش]]''، تهران: بانک ملی ایران (چاپخانه)، ۱۳۴۶. (تجدید چاپ با عنوان ''خاطرات سپهبد امان‌الله جهانبانی: لشکرکشی ارتش ایران به (چهریق) مشهور به نبرد «شکریازی» و «ساری داش»''، به کوشش احمد محمدی، تهران: احمد محمدی، ۱۳۹۲.)