تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال مس کرمان»

|rowspan=8|{{وسط|''راه نیافت''}}
|-
| [[لیگ آزادگان ۸۱–۱۳۸۰|۸۱–۸۰]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|۹<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|راه نیافت}}
|-
| [[لیگ آزادگان ۸۲–۱۳۸۱|۸۲–۸۱]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|۱۴<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|راه نیافت}}
|-
| [[لیگ آزادگان ۸۳–۱۳۸۲|۸۳–۸۲]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|۱۳<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|راه نیافت}}
|-
|[[لیگ آزادگان ۸۴–۱۳۸۳|۸۴–۸۳]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|۵<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|راه نیافت}}
|-
|[[لیگ آزادگان ۸۵–۱۳۸۴|۸۵–۸۴]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|bgcolor=gold|'''{{وسط|قهرمان}}'''
|{{وسط|راه نیافت}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۸۶–۱۳۸۵|۸۵–۸۶۸۶–۸۵]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|{{وسط|۹<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|۱/۱۶ نهایی}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۸۷–۱۳۸۶|۸۶–۸۷۸۷–۸۶]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|{{وسط|۱۰<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|۱/۱۶ نهایی}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۸۸–۱۳۸۷|۸۷–۸۸۸۸–۸۷]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|bgcolor="#cc9966"|'''{{وسط|۳<sup>ام</sup>}}'''
|{{وسط|۱/۱۶ نهایی}}
|{{وسط|''۱/۸ نهایی''}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۸۹–۱۳۸۸|۸۸–۸۹۸۹–۸۸]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|{{وسط|۹<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|۱/۴ نهایی}}
|rowspan=10|{{وسط|''راه نیافت''}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۹۰–۱۳۸۹|۸۹–۹۰۹۰–۸۹]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|{{وسط|۷<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|۱/۱۶ نهایی}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۹۱–۱۳۹۰|۹۰–۹۱۹۱–۹۰]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|{{وسط|۹<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|نیمه نهایی}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۹۲–۱۳۹۱|۹۱–۹۲۹۲–۹۱]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|{{وسط|۶<sup>ام</sup>}}
|{{وسط|۱/۱۶ نهایی}}
|-
|[[لیگ برتر فوتبال ایران ۹۳–۱۳۹۲|۹۳–۹۲]]
|[[لیگ برتر خلیج فارس]]
|bgcolor=FF2020|'''{{وسط|۱۶<sup>ام</sup>}}'''
|bgcolor=silver|'''{{وسط|نایب قهرمان}}'''
|-
|[[لیگ آزادگان (دسته یک)۹۴–۱۳۹۳|۹۳—۹۴۹۴–۹۳]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|۲<sup>ام</sup>-پلی‌آف<sup>مس کرمان ۰–۳ استقلال خوزستان</sup>}}
|{{وسط|۱/۳۲ نهایی}}
|-
|[[لیگ آزادگان (دسته یک)۹۵–۱۳۹۴|۹۴—۹۵۹۵–۹۴]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|<sup> ۷ام</sup>}}
| {{وسط|-}}
|-
|[[لیگ آزادگان (دسته یک)۹۶–۱۳۹۵|۹۵—۹۶۹۶–۹۵]]
|[[لیگ آزادگان|آزادگان]]
|{{وسط|<sup> ۸ام</sup>}}
|{{وسط|۱/۱۶ نهایی}}
۴۷

ویرایش