تفاوت میان نسخه‌های «تاج‌الملوک آیرملو»

منابع نسبت به حجم و موضوعات مطرح شده کافی و استاندارد هستند اگرچه بسیاری از مقالات نیاز به منابع بیشتر دارند و هرچه بیشتر بهتر اما لزومی به این برچسب درین مقاله نیست
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(منابع نسبت به حجم و موضوعات مطرح شده کافی و استاندارد هستند اگرچه بسیاری از مقالات نیاز به منابع بیشتر دارند و هرچه بیشتر بهتر اما لزومی به این برچسب درین مقاله نیست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{pp|small=yes|expiry=۲۰۲۰۰۵۳۰۱۲۱۲۳۷}}
{{pp-vandalism|expiry=مه ۳۰, ۲۰۲۰|small=yes}}
{{بهبود منبع}}
{{تغییرمسیر|تاج‌الملوک}}
{{جعبه اطلاعات حاکم