تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: خرابکاری محتمل
|تاته
|تاتَه، عامو
|عامو، تاته
|عامو
|عمو
|-
|تاته‌زا، عاموزا
|تاته‌زا، عاموزا
|عاموزا، تاته زا
|عاموزا
|عموزاده
|-
|چغا، مُل
|تُل
|کُن، چغا
|کُن
|تپه
|-
|هرس
|خَرس
|اَسِر
|اسِر
|اشک
|-
|ار
|ار
|اَ، اَر
|اَ
|اگر
|-
|اراز
|
|دق کِردِهکِردِه، اراز
|دق کردن
|-
|لؤی
|لوی
|لوی، شبر ژک
|
|شیر آغوز (زیک)
|-
|آل
|یال
|یال
|
|موجود افسانه‌ای در زاگرس - جن
|-
|آوریت
|وریتنایَن، وریتنادَن
|پَره پوتپوت، آوریت
|پرکندن مرغ
|-
|بَنگ، دُنگ
|بُنگ
|دَنگ، بُنگ
|دَنگ
|صدا، بانگ
|-
|پیا
|پیا، مِرد
|پیا، مرد
|پیا
|مرد
|-
|چاپ چوله
|دز درو
|دِروو
|دِرو
|دروغ و ریا
|-
|نُمزَد، نومزَد
|نومزا
|نومزَد، دسگیرو
|نومزَد
|نامزد
|-
|مقاش
|مقاش
|مقاش
|
|زغال‌گیر
|-
|رات و ریت
|رات ریت
|رات ریت
|
|بی‌بندونوا
|}
کاربر ناشناس