تفاوت میان نسخه‌های «عبدالعلی بازرگان»

* عضویت در سازمان جوانان [[جبهه ملی]] (در دوران دبیرستان) از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱
* عضویت در شورای مرکزی و دفتر سیاسی [[نهضت آزادی ایران]] از ۱۳۵۵ به بعد
* عضویت در شورای مرکزی [[جنبش مسلمانان امبارزمبارز]] و عضویت در گروه تهیه‌کنندگان نشریان آن ۱۳۵۷–۱۳۵۶
* عضویت در [[جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران]] (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ بازداشت)