تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Morteza29»

اگر چند حساب دارید می‌توانید رابطهٔ آن‌ها را مثلاً با کمک الگوی {{الگوی|حساب جایگزین}} علنی کنید.
[[کاربر:Bahar1397|*** Bahar1397]] ([[بحث کاربر:Bahar1397|بحث]]) ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)
{{بک}}{{پب|Bahar1397}} بلعمنظور سخنتانشما کاملکدام متینحساب است ولیمن خودتاناز چکدیروز کنیدچندبار آناین ویرایشهشدار خرابکاریرا بودهگرفته میام توانیدک خودتاناین ببینیدمورد وآزار ازمن کاربراست و {{پب|Gm110m}}مجبور بپرسیدمی قصدشوم مندر خرابکاریتام نبودهاز وشما نیستشککایت برویکنم چشمک دیگربرای اینب کارراکرسی نمینشاندن کنمحرفتان ممنونبر ازمن آزار می راهنماییتانرسانید--[[کاربر:Morteza29|مرتضی]]<sup>[[بحث کاربر:Morteza29|(بحث)]]</sup> ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۲۳۴ (UTC)
۷۵۴

ویرایش